CIRCULA PE NET.DECIZIILE LUATE DE GUVERNUL PONTA ASTAZI,14 AUGUST 2013!

14 aug.

Deciziile luate azi în şedinţa de Guvern:

137128061271891652718_guvern

I. PROIECTE DE LEGE – se vor transmite către Parlament

1. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr.256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a Capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale

Proiectul de Lege aprobat de Guvern stabileşte subscrierea de către România a unui număr total de 1.617 acţiuni, reprezentând o valoare totală de 1.617.000 USD pentru majorarea capitalului deţinut de ţara noastră la Corporaţia Financiară Internaţională. Plata acţiunilor subscrise se va asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MFP – Acţiuni generale – aferent anului 2015.

2. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr.612/2011 privind ”Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr.613/2011 privind ”Majorarea generală de capital 2010” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

Proiectul de Lege aprobat de Guvern urmează deciziile luate la nivelul Grupului Băncii Mondiale, de reformă a drepturilor de vot în cadrul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. În conformitate cu prevederile Rezoluţiilor nr. 612/2011 şi 613/2011, România va subscrie un număr total de 2.855 acţiuni în valoare totală de 344.412.925 USD la capitalul BIRD. În urma acestei subscrieri, puterea de vot a României va creşte de la nivelul actual de 0,27% la 0,31%. Plata acţiunilor subscrise se va asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MFP – acţiuni generale – aferent anilor 2015 şi 2016.

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului

Proiectul de lege aprobat de Guvern vizează transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2011/51/UE prin introducerea definiţiei sintagmei ”protecţie internaţională”. Cadrul legislativ a fost modificat şi completat astfel încât să se prevadă în mod expres şi distinct fiecare dintre cele două categorii de străini care pot solicita acordarea dreptului de şedere pe termen lung, respectiv străinii care au un drept de şedere temporară, obţinut în condiţiile OUG nr. 194/2002 şi străinii care beneficiază de protecţie internaţională în România, potrivit Legii nr. 122/2006. Modificările şi completările propuse creează un cadru legislativ mai clar, atât din punct de vedere al corelării cu dreptul Uniunii Europene, cât şi prin utilizarea riguroasă şi corelată în ipoteze complexe a diferitelor instituţii şi instrumente juridice specifice domeniilor migraţiei şi azilului.

4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Proiectul de Lege aprobat de Guvern are în vedere următoarele aspecte principale:

· Se extinde aria termenului: ”beneficiar de lucrări”, astfel că forţa de muncă în regim ziler să poată fi utilizată, pe lângă persoanele juridice şi de persoana fizică autorizată, întreprinderea familială şi întreprinzătorul persoană fizică, titular al întreprinderii individuale;

· Se defineşte ”caracterul ocazional” al activităţilor necalificate;

· Veniturile realizate din activităţi necalificate cu caracter ocazional nu se iau în considerare la menţinerea dreptului de ajutor social;

· Copiii cu vârsta cuprinsă între 15 -16 ani au posibilitatea de a presta activităţi necalificate cu caracter ocazional, numai cu încuviinţarea părinţilor sau reprezentanţilor legali şi numai pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică;

· Valoarea minimă a cuantumului renumeraţiei brute orare nu poate fi sub nivelul valorii/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat (conform HG nr. 23/2013 este de 4,74 lei/oră începând cu 1 iulie 2013);

· Se introduc sancţiuni contravenţionale pentru beneficiarul care angajează zilieri în alte activităţi faţă de cele prevăzute expres în lege sau care angajează zilieri în beneficiul unui terţ.

5. PROIECT DE LEGE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Şiseşti”- Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii ”Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, precum şi modificarea Anexei nr.2 şi Anexei nr.2.5 din Legea nr.45/2009

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

6. PROIECT DE LEGE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor suprafeţe totale de teren de 5050mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Şiseşti”- Staţiune de Cercetare – Dezvoltarea pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii ”Autostrada Arad- Timişoara-Lugoj” – ” varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, precum şi modificarea Anexei nr.3 şi Anexei nr.3/39 din legea nr.45/2009

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

7. PROIECT DE LEGE privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei Internaţionale pentru colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice ”Interelectro” în relaţie cu România

Proiectul de Lege aprobat de Guvern prevede încetarea valabilităţii, prin denunţare, în relaţia cu România, a Convenţiei privind crearea ”Interelectro”, o organizaţie constituită din statele foste socialiste din Europa de Est, care nu mai prezintă interes pentru ţara noastră în actualele condiţii politico-economice.

8. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată de Weisbaden la 4 octombrie 2010

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. Contribuţia României la construirea şi exploatarea Centrului de Cercetare în Domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa este de 11, 7 milioane euro, sumă eşalonată pe perioada 2013-2018. Contribuţia României se va asigura în proporţie de 1/3 în numerar şi 2/3 prin furnizarea de echipamente, instalaţii şi participare a cercetătorilor şi specialiştilor români la experiment.

II. ORDONANŢE

1. ORDONANŢĂ a Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Guvernul a adoptat o Ordonanţă prin care se prorogă termenul de 31 decembrie 2013, pentru finalizarea procesului de evaluare instituţională a instituţiilor de cercetare/dezvoltare până cel târziu la data de 31.12.2014.

2. ORDONANŢĂ privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare(CNCAN) la organismele şi organizaţiile internaţionale

Guvernul a adoptat această Ordonanţă prin care se aprobă contribuţia financiară a României pentru anul 2013 la instituţiile internaţionale de securitate şi apărare în domeniul nuclear în care ţara noastră este membru. Contribuţia totală a României pentru 2013 este 95.757 euro.

3. ORDONANŢĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţilor cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organismele internaţionale

Prin Ordonanţa adoptată de Guvern se adaugă la lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este membră şi Agenţia Internaţională ISMN şi se aprobă plata cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru al acestei organizaţii. De asemenea, ordonanţa aprobă plata contribuţiei financiare a României la Fundaţia ”Stichting Europeana” – Olanda, pentru derularea proiectului Europeana, în valoare de 20 mii euro.

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”

Prin Hotărârea de Guvern adoptată se suplimentează plafonul de garantare destinat achiziţiei de locuinţe construite prin ANL cu 200 milioane ron, astfel încât plafonul de garantare pentru locuinţele construite prin ANL ajunge la 500 milioane ron, din totalul plafonului suplimentar de 1,2 miliarde ron, aferent locuinţelor achiziţionate prin Programul ”Prima casă”. În vederea rezolvării problemei locuirii, pentru segmentul de populaţie constituit din tinerii aflaţi la începutul carierei, achiziţia unei locuinţe în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, se derulează prin ANL. Finanţarea Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri s-a realizat şi se realizează din surse ale bugetului de stat. Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor către chiriaşi se prevăd a fi acumulate de ANL şi utilizate pentru finanţarea unor noi locuinţe pentru tineri. Pentru a crea condiţii în aplicarea strategiei de dezvoltare a Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, cu posibilitatea de cumpărare de către chiriaşi după un an de închiriere neîntreruptă, se are în vedere integrarea în acest program a acestor locuinţe.

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004

Hotărârea adoptată de Guvern modifică şi completează normele metodologice ale Codului Fiscal la 4 dintre titlurile acestora. Cele mai importante modificări sunt:

· Excluderea de la calificarea drept avantaje a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative;

· Clarificarea includerii în plafonul anual deductibil stabilit de lege, atât a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative efectuate potrivit legii nr. 204/2006, cât şi a celor efectuate la fondurile de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

· Deducerea contribuţiilor plătite direct de către angajatul care are calitatea de participant la fondurile de pensii facultative din veniturile lunii în care s-a efectuat plata;

· Abrogarea prevederilor legate de eliberarea pentru consum a produselor accizabile distruse total sau pierdute iremediabil atunci când se află în regim suspensiv de accize, ca urmare a preluării acestor reglementări în Codul fiscal;

· Corelarea prevederilor referitoare la micul producător de bere cu modificările aduse Codului fiscal;

· Corelarea prevederilor referitoare la asimilarea produselor energetice din punct de vedere al nivelului accizelor cu modificările aduse codului fiscal;

· Stabilirea nivelurilor maxime ale garanţiilor ce trebuie constituite de antrepozitarii autorizaţi;

· Introducerea formulei acceptate de către toate statele membre ale UE pentru denaturarea completă a alcoolului etilic şi a produselor alcoolice.

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea unei măsuri derogatorii de la Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.930/2005

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.124/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”

Hotărârea adoptată de Guvern modifică indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Autostrada Bucureşti – Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă – Constanţa”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 1.763.194 mii lei. Finanţarea obiectivului se realizează prin Contractul de finanţare BEI 23370, ratificat prin Legea nr. 151/2006, şi de la bugetul de stat, prin bugetul SGG pentru DPIIS.

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Podul rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN11km90+450”, judeţul Bacău

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA este de 5.953 mii lei, iar finanţarea se realizează de la Fondul European de Dezvoltarea Regională.

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 6, Sectorul Drobeta-Turnu Severin – Lugoj km 332+150 – 494+500˝, judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA este de 943.436 mii lei, iar finanţarea se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul SGG, pentru DPIIS, conform prevederilor bugetare anuale.

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I˝, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1˝, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14˝, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15˝ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15˝, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire Bacău˝.

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA este de 1.160.937 mii lei, iar finanţarea se va realiza prin Fondul European de Dezvoltarea Regională şi de la bugetul de stat prin bugetul SGG pentru DPIIS.

7. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 18.521 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Caracal˝

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

8. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire a municipiului Arad˝ şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

9. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional “Drumul de centură în municipiul Tecuci între DN 25 – DN 24˝ judeţul Galaţi şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

10. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional, din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Sovata, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes judeţean

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiţii cuprinse în Proiectul privind “Restructurarea şi modernizarea secţiilor de obstetrică şi neonatologie˝ din Unităţile spitaliceşti, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

Guvernul a aprobat această Hotărâre, valorile investiţiilor fiind:

· Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava : 10.574 mii lei

· Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Mavromati” Botoşani: 25.450 mii lei

· Spitalul Municipal Rădăuţi: 8.275 mii lei

· Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ: 11.627 mii lei

12. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, judeţul Alba

Ca urmare a Hotărârii nr. 56/2013 a Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, Guvernul a adoptat prezentul act normativ prin care se desfiinţează spitalul orăşenesc Ocna Mureş. Menţionăm că această unitate sanitară şi-a încheiat activitatea începând cu data 01.04.2011. Componentele bazei materiale ale spitalului achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat, inclusiv stocurile de medicamente şi materiale sanitare se vor prelua de către DSPJ Alba.

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cătina, judeţul Buzău

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Găieşti, judeţul Dâmboviţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bogaţi, Priboieni şi Râca, judeţul Argeş

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei judeţului Buzău

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

17. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

18. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

19. HOTĂRÂRE privind acordarea de despăgubiri Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi “ACVILA˝ pentru daunele cauzate de inundarea controlată a incintei îndiguite Făcăieni – Vlădeni, în anul 2006

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, ca urmare a Hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile se aprobă despăgubirea AVPS Acvila cu suma de 499.298,7 lei, precum şi achitarea sumei de 3000 lei cu titlu cheltuieli de judecată.

20. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de Cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

22. HOTĂRÂRE pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 16 august 2013 se stabileşte ca zi liberă. Această zi va fi recuperată printr-o sâmbătă cu program normal în ziua de 24 august 2013 sau se va prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 30 septembrie 2013.

23. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei “ÎMPREUNĂ˝ ca fiind de utilitate publică

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

24. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care un elicopter EC 135 T2+ special dotat pentru misiuni de salvare şi asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă se transmite din administrarea MS în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea MAI.

25. HOTĂRÂRE privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Spitalul Clinic judeţean de urgenţă Constanţa devine operator medical al unui elicopter încadrat în serviciul aeromedical de urgenţă SMURD, alăturându-se celor din Bucureşti, Târgu Mureş, Iaşi, Arad şi Craiova şi operând în zona de sud-est a României unde accesul pentru intervenţiile de urgenţă este dificil.

IV.BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Huilei – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Huilei SA Petroşani. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 517.846 mii lei, iar cheltuielile totale la 517.846 mii lei.

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ROMAERO- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. ROMAERO S.A.. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 100.024 mii lei, iar cheltuielile totale la 99.774 mii lei.

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială LITORAL S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. LITORAL S.A.. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 760 mii lei, iar cheltuielile totale la 332 mii lei.

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială MAMAIA S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. MAMAIA S.A.. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 1318 mii lei, iar cheltuielile totale la 1318 mii lei.

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru R.A. Imprimeria BNR. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 54.000 mii lei, iar cheltuielile totale la 52.780 mii lei.

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea repartizării unor sume din profilul net pentru anul 2013 prevăzut în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, din subordinea Băncii Naţionale a României, pentru finanţarea investiţiilor prioritare, cu respectarea prevederilor şi nivelului cotei prevăzute de OG nr.64/2001 şi Legea nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, precum şi aprobarea majorării cheltuielilor cu salariile ca urmare a extinderii activităţii şi creşterii numărului de personal aprobate prin memorandum în anul 2012.

Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ca, în cazul R.A. Imprimeria BNR să se repartizeze profitul net în cote de 50% sub formă de vărsăminte la bugetul statului şi 40% pentru constituirea sursei proprii de finanţare.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”, iniţiată de domnul deputat Victor Paul Dobre – Grupul parlamentar al PNL (Bp.122/2013) – AVIZ FAVORABIL.

pesurse.ro/

INTELEPCIUNE SI ADEVAR

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: