Arhiva | 5:39 pm

6 MAI -START IN CAMPANIA ELECTORALA PENTRU ALEGERILE LOCALE DIN 5 IUNIE 2016!

6 mai

Candidații înscriși în cursa electorală pentru alegerile locale au la dispoziție 30 de zile, începând de vineri, pentru a convinge alegătorii să le acorde votul la scrutinul din 5 iunie.

Începând cu 6 mai și până pe 4 iunie, la ora 7,00, se va desfășura campania electorală pentru alegerea primarilor și a consilierilor locali și județeni.

*** Reglementări în campania electorală

Candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, precum și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă.

În timpul campaniei electorale se asigură candidaților, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii. Spațiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în școli, universități, case de cultură, cămine culturale și cinematografe și se asigură pe bază de înțelegere cu privire la cheltuielile de întreținere.

Potrivit Legii 115/2015, este interzisă organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli și universități în perioada de desfășurare a cursurilor.
Primarii sunt obligați ca, până la începerea campaniei electorale, să stabilească locuri speciale pentru afișaj electoral, ținând seama de numărul partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați, candidaturi pentru funcția de primar, cât și de candidații independenți.

Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective.

Pe un panou electoral, fiecare partid politic ori candidat independent poate aplica un singur afiș electoral, fiind interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice astfel încât să evoce simbolurile naționale ale României sau ale altui stat.

Primarul, cu sprijinul poliției locale sau cu sprijinul efectivelor MAI, asigură integritatea panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

Singurele materiale de propagandă electorală permise în perioada campaniei sunt: afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj; materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală; publicitate în presa scrisă; materiale de propagandă electorală online; broșuri, pliante și alte materiale tipărite.

Potrivit legii, se interzice competitorilor politici să utilizeze în campania electorală bannere, mesh-uri, panouri publicitare, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.

*** Alegerile locale se vor desfășura într-un singur tur

Consiliile locale și consiliile județene se aleg pe circumscripții electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale.

Primarii comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor Capitalei și primarul general al municipiului București se aleg pe circumscripții electorale, prin scrutin uninominal.

Președinții și vicepreședinții consiliilor județene, precum și viceprimarii se aleg prin vot indirect, de către consiliile județene, respectiv consiliile locale.

Pentru alegerea consiliului local, a consiliului județean, precum și a primarului, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot.

Au dreptul să fie aleși consilieri și primari cetățenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice.

Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese.

La sectoarele municipiului București pot candida și pot fi alese persoanele care au domiciliul în Capitală, indiferent de sector.

Cetățenii UE care au domiciliul sau reședința în România au dreptul de a alege și de a fi aleși în aceleași condiții ca și cetățenii români. Ei au dreptul de a fi aleși în funcția de primar, consilier local sau județean.

Alegerile pentru consilieri și pentru primari sunt valabile, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscripție stabilește pragul electoral al circumscripției, reprezentând 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscripția respectivă. În cazul alianțelor politice sau electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al doilea membru al alianței 2%. Pentru alianțele cu cel puțin trei membri, pragul electoral este de 8%.

Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul, la care vor participa doar candidații aflați în această situație.

O persoană poate candida în București pentru un singur consiliu local de sector și pentru Consiliul General al Capitalei și numai pentru o singură funcție de primar, fie al unui sector, fie al municipiului.

*** Votul pentru locale, pe 5 iunie

Cetățenii care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor, pot să-și exercite dreptul de vot, pe baza actului de identitate.

Alegătorii se pot prezenta la urne începând cu ora 7,00 și pot să voteze până la ora 21,00. Dacă, însă, în secție sunt mai multe persoane care vor să voteze, acestea vor fi lăsate să-și exprime opțiunea și după această oră.

Alegătorii vor vota numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea și unde sunt înscriși în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară.

Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în secția de votare respectivă, sistemul informatic semnalează dacă persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, persoana care s-a prezentat la vot și-a pierdut drepturile electorale, persoana este arondată la altă secție de votare, este omisă din lista electorală permanentă și are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reședință, și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin.

Accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis.

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează.

Ștampila cu mențiunea „VOTAT” trebuie să fie rotundă și astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică.

Ulterior, alegătorii trebuie să predea ștampila președintelui secției, care are obligația să ștampileze actul de identitate, menționând data scrutinului. Dacă cel care votează are carte de identitate, atunci pe verso-ul acesteia se aplică un autocolant cu mențiunea „votat”.

Disfuncționalitatea sistemului informatic nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării.

Potrivit legii alegerilor locale, pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării — ștampila cu mențiunea „VOTAT” și buletinele de vot — la locul unde se află alegătorul. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială, care poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza structurilor MAI.

Persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau cele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale pot vota la alegerile locale prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului București, în sectorul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deținere, potrivit unei hotărâri a Biroului Electoral Central.

La procesul de votare, dar și la deschiderea urnelor și numărarea voturilor pot să asiste membrii biroului electoral al secției de votare și persoanele care au dreptul să asiste la votare — delegații partidelor politice acreditați care au participat la alegeri și nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de votare.

Campania electorală se va încheia pe 4 iunie, la ora 7,00, începând cu această dată fiind interzisă propaganda electorală, adică afișarea, lansarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip.

*** Desfășurarea alegerilor

Fiecare secție de votare trebuie să aibă un număr suficient de cabine, urne și ștampile de votare, care se asigură de către primari.

Cabinele și urnele trebuie așezate în aceeași încăpere în care își desfășoară activitatea președintele biroului electoral al secției de votare și membrii acestuia.

În ziua alegerilor, la ora 6,00, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, verifică urnele, cabinele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor necesare votării, după care închide și sigilează urnele, prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare.

Comercializarea sau consumul de alcool pe o distanță de 500 metri în jurul secției de votare este interzisă.

După ce au votat, cetățenii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduc în urnă având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre acesta în procesul-verbal al operațiunii de votare.

Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare în scopul de a-1 ajuta, un însoțitor ales de el.

AGERPRES

6 MAI 1990-6 MAI 2016.PRIMUL POD DE FLORI,IN CARE ROMANII DE AMBELE PARTI ALE PRUTULUI AU TRECUT PENTRU PRIMA OARA DUPA 45 DE ANI ACEST RAU,FARA PASAPORT SAU VIZA!

6 mai

Podul de flori este denumirea pe care românii de pe cele două maluri ale Prutului au dat-o acțiunii prin care, pentru prima oară după 45 de ani, au putut trece râul ce desparte Moldova de Est de trupul României fără acte.
Primul pod de flori a avut loc pe 6 mai 1990. În cadrul acțiunii, locuitorilor din România li s-a permis ca în ziua respectivă, între orele 13:00 și 19:00, să treacă Prutul în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) fără pașaport și viză. De-a lungul frontierei de 700 km de pe Prut, au fost create opt puncte de trecere: Miorcani – Pererita, Stânca – Costești, Iași – Sculeni, Ungheni – Pod Ungheni, Albița – Leușeni, Fălciu – Țiganca, Oancea – Cahul și Galați – Giurgiulești. La eveniment au participat aproximativ 1.200.000 de oameni. „Zecile de mii de români de pe ambele maluri au răbufnit ca un fluviu. Românii (de la Vest de Prut – n.r.) au fost primii care au intrat în URSS fără permisiune”, povestește ministrul Culturii și Cultelor de atunci, Ion Ungureanu. După această acțiune, procedurile de trecere a frontierei sovieto-române au fost simplificate considerabil.
Al doilea pod de flori a avut loc pe 16 iunie 1991. Poliția de Frontieră din România, precum și omologii săi din Moldova, au ținut să marcheze apariția primului pod de flori, printr-o întâlnire simbolică a celor două părți pe podul de la Ungheni.

MOSIERUL LANDULUI ROMANIKA,PENALUL KLAUS JOHANNIS CONTINUA POLITICA GUVERNULUI VICTOR PONTA SI A PROMULGAT VINERI DECRETUL LEGII PENTRU RATIFICAREA ACORDULUI A UNUI IMPRUMUT RAMBURSABIL DE 150 MILIOANE DE EURO REPUBLICII MOLDOVA,SEMNAT LA CHISINAU PE 7 OCTOMBRIE 2015!!

6 mai

 

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de promulgare a Legii pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova. Acest acord, care prevede acordarea unui împrumut de 150 de milioane de euro Republicii Moldova destinat finanţării deficitului bugetar, a fost semnat la Chişinău pe 7 octombrie 2015.

Legea a fost trimisă la reexaminare de preşedintele Klaus Iohannis în noiembrie 2015. Şeful statului arăta atunci că din cauza contextului politic de la Chişinău nu era oportună aprobarea acestui document, atâta vreme cât nu exista certitudinea continuării procesului de reforme.

Potrivit memorandumului aprobat de partea română, Guvernul Republicii Moldova solicită, într-o scrisoare adresată Guvernului României, examinarea posibilității acordării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de euro pe termen de cinci ani, cu tragerea împrumutului în trei tranșe, prima în sumă de 60 de milioane de euro în 2015, a doua în valoare de 50 de milioane de euro în 2016 și a treia de 40 de milioane de euro în 2017.

Conform documentului menționat, motivul solicitării acestui împrumut îl constituie „sursele insuficiente pentru finanțarea deficitului bugetar estimat la 3,8% din PIB în 2015”.

PRESEDINTELE ROMANIEI,TRAIAN BASESCU II AMENINTA PE „PACALICII SAI”JOHANNIS SI CIOLOS:”COD ROSU IN SANATATE!”

6 mai

 

Traian Băsescu le dă indicații pe Facebook lui Klaus Iohannis și Dacian Cioloș în scandalul dezinfectanților diluați, dând alarma generală: „COD ROŞU în sănătate”.

„Cu privire la informaţia dată de Ministerul Sănătăţii că 51 de spitale, reprezentând circa 20% din spitalele din România, sunt infectate (să dea Dumnezeu să nu fie mai multe), cred că domnii Iohannis şi Cioloş trebuie să citească OUG nr. 21/ 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
În acest sens, redau punctul A de la articolul 2 al OUG, “situaţie de urgenţă – evenimente excepţionale, cu caracter non militar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile material şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate” şi punctul D, din acelaşi OUG nr 21/2014, “starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă – complex de factori de risc care, prin evoluţia lor necontrolată şi iminenţa ameninţării, ar putea aduce atingere vieţii şi sănătăţii populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu”.
Eventual, citiţi şi raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Sănătate, condusă de dl profesor doctor Cristian Vlădescu, din 2008.
Domnilor Iohannis şi Cioloş, este COD ROŞU în sănătate”, a scris Băsescu vineri pe pagina sa de Facebook.

Băsescu: Înțeleg că ține de 10 ani

Indicațiile lui Băsescu vin în contextul în care el însuși a afirmat că problema dezinfectanților este veche de zece ani, adică din timpul mandatelor sale.

„(…) Pentru mine a fost o surpriză că fenomenul substanțelor livrate de o firmă n-ar îndeplini parametrii pentru a se face dezinfectarea spitalelor. A fost o mare surpriză și înțeleg că ține de 10 ani”, a spus Traian Băsescu joi seară la Digi 24, într-o declarație în care a susținut că nu a fost informat de SRI.

ANTINY BLINKEN,ADJUNCTUL SECRETARULUI DE STAT USA ,EFECTUEAZA UN IN PERIOADA 5-10 MAI UN TURNEU DIPLOMATIC IN FRANTA SI TARILE BLOCULUI DE EST!

6 mai

Antony Blinken, adjunct al secretarului de stat al SUA, efectuează în perioada 5 – 10 mai un turneu diplomatic în Polonia, Bulgaria, România și Franța, consacrat examinării unor subiecte privind cooperarea bilaterală și regională, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat american.

Antony Blinken, un francofon, confirmat de Senat în postul de prim-adjunct al lui Kerry (Imagine: Mediafax Foto/AFP)

Antony Blinken, în vârstă de 52 de ani, este adjunctul consilierului pentru Securitate Naţională al preşedintelui Barack Obama, care l-a nominalizat pe 7 noiembrie în locul lui William Burns, un diplomat de carieră care s-a pensionat.

Senatorii au adoptat nominalizarea cu 55 de voturi pentru şi 38 împotrivă.

Antony Blinken a sosit la Paris în 1970, împreună cu mama sa, Judith Blinken, recăsătorită cu avocatul Samuel Pisar, un supravieţuitor al Holocaustului. El a locuit pe Avenue Foch, potrivit biografiei publicate de ziarul The Washington Post (WP), care prezintă o viaţă de lux în înaltele cercuri artistice şi politice pariziene.

El s-a înscris la Şcoala activă bilingvă Jeannine Manuel, o renumită instituţie privată din arondismentul 15, unde a obţinut diploma de Bacalaureat în 1979.

Blinken a plecat, ulterior, să studieze la Universitatea Harvard şi la Şcoala de Drept de la Columbia.

„Tony” Blinken şi-a început cariera publică la Departamentul de Stat în 1993, după care a lucrat la Casa Albă în timpul preşedinţiei Clinton, în 1994, iar ulterior în Comisia pentru Afaceri Externe a Senatului din 2002 şi până în 2008. După alegerea lui Barack Obama el a devenit consilier al vicepreşedintelui Joe Biden, până în ianuarie 2013.

Şeful său, John Kerry, cunoaşte şi el bine Franţa, unde a locuit mulţi ani împreună cu părinţii. Cei doi vorbesc franceza.

Republicanul John McCain, unul dintre opozanţii săi, îl consideră „necalificat”. El i-a reproşat că a fost unul dintre arhitecţii retragerii din Irak, la sfârşitul lui 2011, care a accentuat, în opinia senatorului, problemele în domeniul securtăţii şi a condus la haosul actual.

Nominalizarea lui Antony Blinken a creat, în culise, o adevărată bătălie între Casa Albă şi Departamentul de Stat. Diplomaţii au susţinut promovarea numărului trei de la Departamentul de Stat, directoarea politică a instituţiei Wendy Sherman.

Sherman ocupă în prezent, interimar, şi acest post.

La Varșovia, Blinken a avut joi întrevederi cu oficiali polonezi consacrate unor chestiuni bilaterale și regionale, printre care Summitul NATO de la Varșovia, prevăzut pentru luna iulie, și actuala criză din estul Ucrainei.

Următoarea etapă a turneului oficialului american va fi Sofia, unde Antony Blinken va analiza, vineri și sâmbătă, aspecte ale cooperării bilaterale și ale celei din cadrul NATO, printre care activitatea celor cinci grupuri de lucru SUA-Bulgaria lansate anul trecut de secretarul de stat american, John Kerry, și ministrul de externe bulgar, Daniel Mitov. Vor fi abordate chestiuni privind combaterea terorismului, diversificarea energetică, statul de drept și educația.

Pe 7 și 8 mai, Blinken va vizita Bucureștiul, unde va avea întrevederi cu oficiali guvernamentali consacrate Summitului NATO de la Varșovia din luna iulie, cooperării bilaterale în domeniul securității, parteneriatului economic bilateral, statului de drept și procesului de reformă.

Oficialul american se va întâlni, de asemenea, cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile din România.

Ultima etapă a turneului diplomatic al oficialului american, Franța, va începe pe 9 mai și va cuprinde întrevederi cu responsabili francezi.

FUHRERUL CELUI DE AL PATRULEA REIC,ANGELA MERKEL STAZI,REVINE LANATIONALISM:”TREBUIE SA NE APARAM GRANITELE!”

6 mai

Cancelarul Angela Merkel a avertizat joi că Europa riscă ”să se întoarcă la naționalism” dacă nu-și va securiza frontierele externe. ”Este în joc viitorul Europei”, a spus Merkel într-o pledoarie pentru menținerea libertății de circulație în spațiul Schengen.

Aceeași Angela Merkel declara cu la fel de multă pasiune în noiembrie 2015, referindu-se la politica migrației: ”Vreau să arătăm fața prietenoasă a Germaniei. Aceasta este politica mea a brațelor deschise”.

Schimbarea de discurs la care am asistat joi, când Merkel se afla la Roma, la o întalnire cu omologul Matteo Renzi, a venit pe fondul publicării unor sondaje politice în Germania. Acestea arată că partidul Alternativa pentru Germania, o formațiune anti-sistem de extremă dreapta, a ajuns pe locul al treilea în preferintele electoratului, cu 15%. Se află la doar 5 procente de principalul aliat al Angelei Merkel, Partidul Social Democrat, iar dacă tendința se menține, AfD va deveni marea bătaie de cap a cancelarului în perioada următoare. Creștin-democrații lui Merkel rămân pe primul loc, cu 33%. Problema este însă că AfD pare să exprime opiniile celor mai mulți dintre germani – doar 22% din electorat crede că islamul are ce căuta în Germania, după cum arata sondajul realizat de Insa și publicat de Bild.

Atitudinea germanilor a devenit mai radicală pe măsură ce a crescut influxul de imigranți, ca urmare a politicii inițiate de Merkel în 2015. Un sondaj similar din ianuarie 2015 arăta că 37% din electorat consideră ca islamul își poate găsi locul în Germania.

”Europa se întinde de la Polul Nord și până la Mediterana. Trebuie să apărăm Tratatul Schengen și frontierele externe sau riscăm întoarcerea la naționalism”, a spus Merkel în timp ce în Germania apărea sondajul de mai sus.

Împreună cu Matteo Renzi, Merkel a criticat planul Austriei de a construi un gard de 250 de metri la punctul de control din pasul Brenner, la granița cu Italia. ”Sunt ferm împotriva oricărei închideri a frontierei”, a spus Merkel. ”Nu-i putem părăsi pe cei care ne apără frontierele. Trebuie să rămânem unul lângă altul”, a spus ea referindu-se la Italia lui Renzi.

Matteo Renzi a declarat că în acest an au intrat în Italia 26.000 de refugiați, cu o mie mai mulți decât în aceeași perioadă a anului 2015. ”Ne-am exprimat dezaprobarea față de poziția Austriei. Greșesc și gândesc anacronic”, a spus Renzi.

Premierul Italiei dorește instituirea unor patrule NATO în apropierea coastelor libiene, pentru a combate traficul de imigranți odată ce se apropie sezonul cald. El cere ”o strategie pentru Africa”, ajutoare pentru țările sărace. ”Este important să investim în Africa”, a spus Renzi. Problema este însă că Italia și Germania nu au căzut de acord asupra modului în care să ajute Africa. Berlinul se opune utilizării obligațiunilor denominate în euro pentru aceasta.

ANGELA GHEORGHIU,STEAUA MUZICII ROMANESTI VISEAZA SA FIE IUBITA CA SI BRANCUSI IN TARA EI,ROMANIA!”

6 mai

  • Problemele de la Operă n-au nimic de-a face cu naționalismul
  • Marele talent Ion Hotea a fost dat afară
  • Schimbările de la Ministerul Culturii seamănă cu ce s-a întâmplat la Opera Națională
  • Eu întotdeauna voi susține artiștii români x Orice ministru trebuie supus unui examen al capacității administrative și al integrității.

Bună seara, steaua românească a muzicii! Pe unde mai răsăriți în ultima vreme?

– Mulțumesc pentru compliment! De răsărit, am răsărit la București în 1980, la Liceul de artă George Enescu, iar în 1990 am terminat Conservatorul, după 6 ani de studiu. Din păcate, de atunci n-am mai „răsărit” pe acasă, cu singura excepție a unui spectacol la Cluj, cu ”La Boheme”. În 1990 am făcut acest spectacol pentru examenul de diplomă, și obligată să cânt în limba română. La Opera Română atunci am fost refuzată de către dirijorul Cornel Trailescu pentru că, spunea el, nu este un rol pentru mine. Evident că nu a avut dreptate și am „răsărit” doar în afara României cu sute și sute de spectacole și evenimente pe tot mapamondul. După câteva luni, eu am făcut prima și unica mea audiție la Royal Opera House Covent Garden din Londra, chiar cu opera La Boheme. Până în această seară, când am acceptat să dialogăm, nu am debutat ca artistă lirică pe vreo altă scenă din România, evident niciodată la ONB.
Așa încât, cu amărăciune o spun de multe ori, în 26 de ani de carieră nu am avut ocazia să cânt în România într-un spectacol adevărat de operă, niciodată.
Revenind la întrebarea inițială, în ultimul an am fost la Londra, Viena, New York, Sydney, Moscova și urmează, Roma, Viena, Salzburg, Tokyo, Berlin și așa mai departe.

– Ați auzit de „scandalul” de la Operă. Nu de “fantoma de la operă”! Sunteți la curent?

– Am auzit, se înțelege, de amândouă. Acesta este motivul interviului, nu?! Hmmm! Fantoma de la Operă, musicalul, este reusit. „Scandalul” de acum, de la Opera Națională din București este înfricoșător pentru mine. Am știut de ani de zile despre aceste probleme, de la colegii mei din România. Dar în ultimii trei ani povestea aceasta tristă parcă a ajuns la cote paroxistice. În ultimele săptămâni au avut loc atât de multe și atât de încrâncenate confruntări încât orice scenarist sau romancier ar fi invidios și și-ar deplânge lipsa de imaginație în fața realității noastre românești.

Am văzut, cu stupoare, cum o balerină faimoasă din România ajunge să plângă pe treptele Operei Române, instigându-și în limba engleză colegiii ei, balerini, să demisioneze dacă partenerul său, tot balerin, demisionează. Cum se poate să se ajungă aici?? După părerea mea, observând toate desfășurările de forțe din afară, s-a ajuns aici printr-un șir de soluții nefericite luate într-o situație nefericită.
Ideea inițială, mânată de intenții bune, nu mă îndoiesc, a fost ca, după ce directorul general al ONB a fost cercetat pentru nereguli în administrarea instituției, să se numească Director General Interimar un dirijor iubit de majoritatea muzicienilor din România, maestrul Tiberiu Soare. Era perfect pentru toată lumea. Un om cu care am lucrat și eu mult, și în țară, și în străinătate, și pe care îl cunosc drept mare profesionist, corect, talentat și integru.
Era nevoie de un nou director pentru că – în urma începerii investigațiilor în activitatea precedentului – pe poziția de conducere a ONB rămăsese tocmai adjunctul și colegul celui anchetat. Nu cred să mai fi auzit în viața mea ca un director de operă să fie anchetat precum un infractor. Din nefericire, am trăit să o văd și pe asta, tocmai în țara mea.
Dar să revin… Din informațiile pe care le-am primit de la colegiii mei din România, încă înainte ca Tiberiu Soare să își ia în primire postul de director interimar, ministrul Culturii i-a adus la cunoștință existența a trei mailuri defăimătoare la adresa sa, de la trei persoane. Era vorba despre domnul Kobborg, Alina Cojocaru, despre doamna Marina Sturdza. Toți trei îl înștiințau pe ministrul Culturii că nu îl doresc pe Maestrul Soare ca director general interimar, unii dintre ei chiar admițând că nici nu îl cunosc. Mai mult, mesajele cereau păstrarea vechii direcții în continuare, amenințând altfel cu retragerea.
Noul director interimar propus de ministrul tehnocrat ajunge, totuși, în biroul de la Operă și constată cu stupoare nenumărate nereguli. Una din ele era faptul că, în țară și în străinătate domnul Kobborg se autointitula Director Artistic la Balet, post inexistent în acest teatru de Operă. Sper să se înțeleagă că nu poți să îți însușești titluri de conducere a unei instituții de stat, cu de la sine putere, dacă nu primești o numire oficială. Nici într-o companie privată sau de stat nu ai voie să scrii pe cartea ta de vizită, sub sigla companiei care te-a angajat, ce titlu vrei tu, cu atât mai puțin unul de conducere. Ești invitat imediat să-ți cauți de lucru în altă parte.
În scurtul timp petrecut după descoperirea acestor nereguli, domnul Soare nu a reușit să aibă o conversație cu domnul Kobborg ca să-i semnaleze greșeala și să convină cu el asupra unei soluții. Dar cum titulatura dânsului ținea de reprezentarea internațională a Operei inclusiv în contracte, era nevoie ca această titulatură să fie corectată rapid. Desigur că asta nu a însemnat că domnului Kobborg i s-au reziliat contractele sau că a fost destituit, nici nu ar fi avut cum să se întâmple așa ceva, ci pur și simplu, de pe site-ul ONB s-a scos o titulatură care era din start inexistentă. Că ulterior domnul Kobborg a ales să-și dea demisia, acesta a fost un gest unilateral, o decizie a dânsului. Din acest moment orice artist român sau străin ce își va dori o funcție va trebui să urmeze pașii legali pentru a o obține.
Să reținem că instituția în sine se numește Operă pentru că este eminamente clădită, cu mulți ani în urmă, pentru reprezentații de operă. În toate teatrele de Operă din lume există departamente de orchestră, cor, soliști lirici, dar și balet și toate sunt departamente, nu instituții separate. La București nu există, din păcate, un Teatru de Balet distinct, așa cum există la Londra – Royal Opera House și The Royal Ballet.
În plan personal, uman, îmi pun și o altă întrebare: cum este posibil ca doi mari artiști balerini să nu aibă nici o suspiciune, în momentul în care directorul cu care aveau contracte a fost pus sub control judiciar și ridicat de la Operă în cătușe?! Cum de nu s-au întrebat că s-ar putea să fie ceva în neregulă și cu ei?! Eu am sfătuit-o pe Alina să consulte avocați și să nu ia decizii pripite. Din păcate, toate observațiile și sfaturile mele către ea, către ministrul Culturii, către primul ministru și către președinte, de a se întâlni și a găsi armonie și înțelegere nu au dat roade.
Ba dimpotrivă, aud că nu se înțelege clar că eu pot avea o privire de ansamblu, obiectivă, dat fiind că am colegi și prieteni în toată lumea.

– De unde a început această nebunie care a dus la căderea unui ministru, la directorate provizorii, la o pierdere de credibilitate?

– Nu sunt în poziția să dau verdicte, am avut norocul, dar mai ales tristețea să privesc toată această situație neplăcută în desfășurare, în vremea în care aveam spectacole la Viena. După părerea mea, orice ministru sau director de instituție, publică sau privată, trebuie supus unui fel de examen al capacității administrative și al integrității. În mod normal, ar trebui cerute referințe, cât mai multe, de la cele mai importante personalități sau instituții din domeniu cu privire la probitatea și capacitatea sa. Aceste referințe le-am dat de nenumărate ori în toată lumea pentru multe personalități. Așa trebuie făcut, ascultați-mi sfatul de artist profesionist. Așa funcționează o instituție de succes în toată lumea. Nu trebuie aleși tot timpul oameni din aceeași “tabară” demonstrat deficitară. Se va bate pasul pe loc sau se va continua răul săvârșit până acum. Nu este permis ca cel ce este demis, în cazul nostru ministrul Culturii Vlad Alexandrescu, să condiționeze plecarea sa, cerând numirea unui alt ministru, pe placul celui demis, în persoana doamnei Corina Șuteu. Este posibil ca acești intelctuali să fie bine intenționați, dar ceva nu este în regulă cu modul lor de a gestiona probleme care nu sunt de competența lor. Aceste schimbări de la Ministerul Culturii seamănă exact cu ce s-a întâmplat la Opera Națională. Saga continuă. Din punctul meu de vedere este inadmisibil. În zona politică, tot din punctul meu de vedere, cred că președintele, primul-ministru și miniștrii de resort trebuie să aibă consilieri cel puțin la fel de capabili ca și cei pe care îi desemnează să ocupe funcții în instituții publice.

– Care era situația Operei Naționale București înaintea scandalului? Mai sus, mai jos, marginală în raport cu marile teatre lirice din lume?

– Cum spuneam și mai devreme, în acest teatru au fost și sunt probleme enorme și am mulți colegi, ‘întâmplător’ exact cei mai buni, au fost dați afară sau îndepărtați de-a lungul vremii. Exemplul cel mai recent este al tânărului tenor Ioan Hotea, înlăturat de la ONB și câștigător al unor prestigioase premii internaționale. Ce să mai discutăm că, la finalul unui proces lung și costisitor de renovare, clădirea și mai ales scena și fosa operei au avut, de asemenea, de suferit.

Situația este atât de gravă încât trebuie să ne facem curat în propria curte. Ar trebui sa reflectăm cum este posibil ca un teatru liric românesc, care a fost inaugurat de Hariclea Darclee și pe scena căruia au urcat mulți alți străluciți muzicieni și balerini ai epocii, să ajungă în această criză.

De peste o sută de ani, în cultura internațională și pe toate meridianele lumii, artiștii români – cântăreții de operă, instrumentiștii, dirijorii, regizorii, balerinii și actori sunt recunoscuți la nivel mondial. Istoric vorbind, România a dat, mai târziu, și scriitori și sportivi tot de prim rang. Avem un imens talent autentic și cu mare har ce se naște permanent pe pământ românesc. Oamenii de talent aduc un serviciu indiscutabil mai mult decât orice politică imaginii României. Pentru moment, pot vorbi doar despre artiștii ce fac o carieră importantă în străinătate. Dar îmi doresc ca și Opera Română să ajungă pe lista teatrelor lumii, ca un teatru decent, care să se ridice la nivelul artiștilor ce apar și sunt angajați la București. Nici o clădire destinată artei interpretative nu este importantă doar prin zidurile sale sau arhitectura sa dacă pe scenă nu apar adevărate valori.

– Ați auzit grozăvenia care circulă? Că la Opera din București străinii n-au ce căuta? Cine a îndrăznit să spună așa ceva?

– Este doar o calomnie josnică, găsită ca scuză pentru a distrage atenția publicului de la problemele Operei, care sunt multe și extrem de grave și nu au nimic de-a face cu naționalismul. Dacă un descreierat a țipat îngrozit o prostie, văzând poate ce fac balerinii în fata operei, trebuie doar acea persoană, cu nume și prenume, trasă la răspundere. În rest, nimic. Povestea se încheie aici. Cine pune în discuție sau adresează întrebarea, poate deja să fie considerată o calomnie și o acuză, demnă de un avocat.
Într-un fel sau altul, în 26 de ani de carieră am ajuns să-i cunosc și să lucrez cu majoritatea artiștilor din România și știu că nu există așa-zisa pe nedrept xenofobie la Operă. Oricum e absurd și lipsit de minimă cultură. Limbajul muzicii și al baletului sunt universale, în meseriile noastre colindăm lumea și lucrăm cu colegi de pe toate meridianele, structural nu avem cum să fim naționaliști sau xenofobi. A, că ne respectăm și ne promovăm valorile și cultura națională pe oriunde mergem, asta e altă poveste. Este menirea noastră de ambasadori culturali ai României, oficiali sau neoficiali. Tocmai de aceea aceste acuzații mi se par niște enormități și aproape comic. De un lucru trebuie să țineți seama, și îmi asum faptul că voi susține în România în primul rând artiștii români, de orice fel. Toate țările își onorează și promovează sub toate punctele de vedere, chiar în legile lor stă scris, că mai întâi se susține cultura națională și cei ce o creează, să fie pe primul plan, obligatoriu.
Desigur că România și artiștii români sunt cei mai deschiși către cultura universală și creatorii săi. Sunt extrem de bineveniți artiștii străini, așa cum și eu de 26 de ani sunt primită cu cele mai mari onoruri oriunde în lume.
Mai țineți cont de un aspect foarte simplu – la Opera Română nu este ca la teatru, să se cânte în română, să fie totul tradus. Asta se întâmpla pe vremea comunismului. La teatru, indiferent de originea autorului și de limba în care a fost scrisă o piesă, reprezentațiile se susțin în românește. La Operă, însă, se cântă în limba originală, a libretului – italiană, franceză, germană, rusă, engleză. Orice teatru de operă din România și de oriunde în lume poate avea, în orice zi, artiști străini angajați. Vrând-nevrând, prin natura meseriei lor, toți sunt poligloți. Mai mult decât atât – și în orchestră sau balet poți avea angajați artiști străini, fie pe contracte permanente, fie pe contracte de invitat, așa cum se întâmplă cu marii soliști.

– Credeți că politicul are o implicare păguboasă și este principalul responsabil?

– Eu sunt ca un preot sau un medic. Nu pot face o diferență între oameni. Arta și artiștii aparțin tuturor. Nu acuz pe unul din ei, pentru că sunt conștientă că nu putem funcționa ca societate fără o politică inteligentă, fără politicieni sau ambasadori profesioniști. Aceștia ar trebui să aibă competențele și deschiderea de a se pune în slujba semenilor, de a acționa în interesul semenilor, lăsând interesul personal. În mod sigur, în scandalul de la Operă există responsabili și dintre politicieni. Ezitările, retractările, demisiile date și retrase au creat o atmosferă de nesiguranță și de tensiune și mai mare în rândul angajaților Operei, într-o situație care era, oricum, foarte inflamată și în care era nevoie de decizii ferme și rapide, luate cu curaj și integritate.

Ce știți despre amestecul doamnei Marina Sturdza în acest scandal?

– Am fost invitată de câteva ori, chiar de către Alina Cojocaru, să particip la spectacole umanitare organizate în beneficiul baletului de la Opera Română. Alina este una dintre cele mai importante balerine din lume și este iubită și respectată pe toată planeta. Ne cunoaștem de mulți ani, de la Londra, am participat împreună la gale organizate în onoarea reginei Elisabeta la opera londoneză.
Îmi aduc aminte perfect de o invitație de a participa la un spectacol de la New York, organizat undeva, într-o sală pe lângă Metropolitan Opera. Am fost surprinsă să observ că, deși era vorba despre un eveniment în beneficiul baletului ONB, invitația nu a fost oficială și nu a venit din partea cuiva de la Operă sau din partea Ministerului Culturii, după cum ar fi fost normal. În consecință, am evitat să mă implic în eveniment. De ce au vrut să facă acel spectacol dacă astăzi nu pot demonstra ce au făcut cu fondurile strânse în beneficiul baletului ONB? Nu a folosit la nimic și baletul nu a câștigat nimic. Vă invit să o întrebați direct pe doamna Cojocaru sau pe doamna Sturdza, pe care nu am avut onoarea să o cunosc personal.

– Sunt Johan Kobborg și Alina Cojocaru niște sacrificați? Care este cota lor în lume?

– Dacă sunt sacrificați, sunt sacrificați doar de cel care i-a angajat, nimic mai mult. Este o situație nefericită, administrată prost, dar care se poate întâmpla oricui, la urma urmei. Dacă este posibil, amândoi trebuie păstrați în România, pentru că sunt de o valoare indiscutabilă, dar dacă își doresc funcții, acestea se capătă doar cu examene de capacitate administrativă, în cazul lor. Sunt sigura că au și această capacitate. Din punct de vedere artistic mi-aș dori pentru publicul românesc să fie invitați de către Opera Română cât mai des, la fel ca oricare mare artist român sau străin de mare valoare, evident.
Este o lecție dură pentru oricare mare artist să fie atent ce și cu cine semnează ceva, mai ales în România. Artiștii sunt mai vulnerabili și mult mai sensibili.
Ideal este să fie iubiți si respectați și ei ca și maestrul Soare în egală măsură. Trebuie să se limpezească această atmosfera nefirească între artiști. Toți au loc pe scenele românești, toți sunt valoroși.

– Dar o solutie?

– Soluțiile pot să le dea doar profesioniștii, atenție, verificați. Eu, cu toată bunăvoința, nu pot da soluții într-un interviu. Cred că ar trebui să existe mai întâi o perioadă de convalescență, ca toate rănile să se închidă și lumea să poată trece peste suferințele de care au avut parte în ultima perioadă. Dar sunt optimistă și nu sunt de părerea domnului Hollender ce și-a pierdut simțul măsurii pentru acest subiect. A spus că Opera Națională București ar trebui desființată.

-S-a mai întâmplat pe undeva o asemenea neînțelegere?

– Niciodată la acest nivel.

– Vă simțiți solidară cu una dintre părți?

– Cu toți cei care sunt cu adevărat recunoscuți și recomandați de mari personalități ca fiind profesioniști, cultivați, integri si cu coloană vertebrală. Eu prefer să rămân din punct de vedere uman și profesional ca și “Coloana infinitului” a maestrului Constantin Brâncuși! Visez ca și maestrul Brâncuși să fiu înțeleasă și iubită în țara mea. Maestrul trebuie readus în patria sa, așa cum și-a dorit. Este asta o utopie???!!

– Nu suferiți că sunteți atât de rar invitată să cântați pe prima scenă a operei din țara dumneavoastră?

– Sigur că sufăr! Așa cum spuneam la început, nu am fost invitată niciodată, în mod real și profesionist, să debutez într-o producție la Opera din București. E absurd să nu fi putut să-mi fac debutul în orașul în care am studiat, după ce am avut ocazia să cânt pe toate marile scene din lume. Tot sper ca, într-o bună zi, să fiu invitată, cu tot respectul și considerația, în propria patrie, să debutez la Opera Română sau în Festivalul Enescu, așa cum mi se întâmplă să fiu primită pe toate scenele lumii de mai bine de un sfert de secol.

– Ei bine, Festivalul Enescu va fi un subiect aparte, într-un alt interviu, evident.

– Sunt o fire optimistă și îmi doresc să fiu bine înțeleasă. Mi-ar plăcea să ne rezolvăm treburile în armonie și consens. N-ar fi minunat să se petreacă așa?

%d blogeri au apreciat: