Arhiva | 10:41 am

PROPAGANDA MINCINOASA DESPRE ARMONIA DINTRE SASI”TIGANII GERMANILOR” SI ROMANI ESTE DEPARTE DE ADEVARUL ISTORIC!

19 aug.

Oricât am fi de optimişti şi-am tăgădui progresele ungurizării, lucrul acesta e totuşi adevărat şi ne ameninţă tot mai năvalnic. Deocamdată nu e în primejdie de ungurizare în centrul Ardealului sau în ţinuturile unde Românii locuiesc în mase compacte, ci la margini şi în Secuime, unde talazurile ungurismului în fiecare clipă rup câte o bucată din litoralul nostru.

Dar va veni vremea când şi în centru vom fi aşa de slabi, încât vom putea fi doborâţi. Să ne gândim cu toată seriozitatea la această primejdie căci e cu mult mai grozavă, decum ne-am închipuit-o vreodată. Dacă se va continua aşa, în 40-50 de ani puterile noastre sunt sleite, iar noi suntem înfrânţi şi nimiciţi fără milă. Şi când Ardealul românesc va fi înfrânt şi ajuns în mâna unui neam hrăpăreţ şi pătimaş cum sunt Ungurii, ştie Dumnezeu ce se va alege şi de restul neamului nostru. Sunt aşa de negre aceste vedenii, încât nici nu îndrăznim să ne gândim la ele! Doborârea stăpânirii ungureşti e mântuirea noastră.

Afară de Unguri am avut în întreg trecutul nostru, cum avem şi astăzi, un duşman tot aşa de ireductibil şi care tot aşa de mult ar dori nimicirea noastră: poporul săsesc.

S-a spus în atâtea rânduri că acesta e un popor cult că ne-a voit totdeauna binele că a contribuit la mişcarea noastră culturală, iar unii bărbaţi de-ai noştri când vorbeau de Saşi, stăteau aproape să-şi ridice pălăria. În realitate însă, neamul acesta pe cât de mic, pe atât de răutăcios, a ajutat tot aşa de puţin dezvoltarea noastră, precum au ajutat-o Ungurii. Saşii niciodată nu şi-au bătut capul cu altceva decât cu stoarcerea cât se poate de nemiloasă a neamului românesc încăput pe mâna lor.

Colonişti aduşi din Germania în veacul XII şi XIII, Saşii fură aşezaţi în ţinuturile pe care le ocupă astăzi, dându-li-se întru toate aceleaşi libertăţi pe care le aveau Românii şi punându-li-se la îndemână de către regele Andrei II în 1224 câmpuri şi păduri, pe care aveau să le întrebuinţeze deopotrivă cu locuitorii băştinaşi Români. Aceste ţinuturi fură numite „Fundus Regius”, „Pământul crăiesc”.

Având norocul ca din partea regilor unguri să li se asigure rând pe rând tot soiul de privilegii, se întăriră, încât nu se mai putea face nimic în Ardeal fără dânşii. Organizaţia lor autonomă fu garantată de toţi regii care urmară după Andrei II. Ajunseră un adevărat stat în stat, conducându-se după propriile lor hotărâri. În fruntea lor aveau un „conte al Saşilor”, „comes Saxonum”, care n-avea să se supună locţiitorului regal, voievodului ardelean, ci numai regelui. El avea să conducă şedinţele şi să îngrijească de îndeplinirea hotărârilor „sfatului naţional”, ale aşa numitei „Universităţi”, în care reprezentanţii tuturor ţinuturilor săseşti chibzuiau ocârmuirea norodului lor.

Dregătorii şi preoţii saşi nu erau supuşi nici unei autorităţi regale: aveau să se supună numai „Universităţii” şi dispoziţiilor slujbaşilor ei. La dietele ţării îşi trimiteau reprezentanţi de al căror cuvânt trebuia să se ţină seama totdeauna.

Stăpâni astfel încă de la aşezarea lor pe o organizaţie puternică, autonomă, sprijiniţi cu mari scutinţe de către regi, nimiciră pas de pas libertăţile Românilor cu care erau egali la început, puseră mâna pe pământul şi pădurile noastre şi ne aduseră pe noi, locuitorii băştinaşi ai ţării, într-o adevărată robie faţă de dânşii. Pământurile pe care ei nu erau decât musafiri, ajunseră încetul cu încetul adevărata lor proprietate.

Când în veacul XIII şi XIV se organizează secuimea privilegiată, şi apoi răzbate în Ardeal boierimea ungurească, Saşii îndată le întind mâna ca împreună să poată stăpâni mai trainic norodul românesc al satelor. În 1437, împreună cu Ungurii şi Secuii formează celebra „Uniune a celor trei naţiuni”, al cărei scop clar era înăbuşirea noastră. Noi ajunserăm şi în pământul săsesc adevăraţi iobagi ca şi în ţinuturile nemeşilor unguri. E adevărat că nu slujeam unor boieri, dar în schimb îndeplineam pe seama comunelor, oraşelor şi slujbaşilor saşi aceleaşi servicii ca şi iobagii.

Când după 1526 în Ungaria izbucni războiul celor doi regi, Ferdinand şi Ioan Zapolya, în care interveni şi Petru Vodă Rareş bătând pe Ferdinand lângă Feldioara în 1529, puterea Saşilor crescu şi mai mult. Fiecare dintre rivali voia să şi-i câştige, şi astfel se supralicitară în dărnicie. Iar întărirea Saşilor noi o simţeam mai dureros. Comunele săseşti şi slujbaşii autonomiei lor urmau cea mai nemiloasă stoarcere a satelor noastre de pe pământul administrat de dânşii. În vreme ce toţi locuitorii Ardealului dădeau dijmă numai preoţilor lor, Românii din pământul săsesc trebuiau să dea dijmele totdeauna preoţilor săseşti. Dacă un sat era curat românesc, deci nu era preot săsesc în localitate, Românii aveau să dea această a zecea parte din agoniseala lor preotului săsesc din satul cel mai apropiat. Ba au mers şi mai departe. Unor sate româneşti le-au fost impuse tot felul de dări, pe care aveau să le încaseze satele săseşti, în frumosul sat românesc Poiana, de lângă Sibiu, toţi tinerii români, când se căsătoreau, trebuiau să plătească o anumită taxă comunei săseşti Dobârca din apropiere. Şi aceasta din cele mai vechi vremuri până la 1789.

Satele româneşti aveau să dea tot felul de muncitori pentru clădiri în oraşele săseşti, pentru canalizări, pentru ridicări de şosele, aveau să dea servitori gratuiţi tuturor slujbaşilor saşi. Unele sate până la 1848 fură silite să trimită câte un om de serviciu la bucătăria primarului oraşului Sibiu. Cărăuşiile pe seama oraşelor săseşti aveau să fie făcute tot de Români, şi fireşte fără nici o răsplată. Principii ardeleni având mare nevoie de sprijinul bănesc al Saşilor, lăsară totul la hatârul lor.

Pe la 1540 Saşii începură şi la noi o activitate de a ne cuceri la luteranism. În 1544 tipăriră în Sibiu un catechism pe care îl introduseră chiar cu forţa în comunele româneşti şi în mahalalele oraşelor. Sprijiniră şi tipăriturile lui Coresi.

Când însă dieta de la 1550 recunoscu deplină libertate legii luterane, deci o libertate pe care noi Românii ortodocşi până atunci nu o aveam, Saşii îşi deteră seama că luteranizarea noastră e o primejdie pentru dânşii: punea mâna pe nişte drepturi care ne-ar fi sprijinit întrucâtva dezvoltarea şi nu ne-ar mai fi lăsat să fim exploataţi de dumnealor. Deci nu numai că încetează orice activitate de convertire în satele noastre de pe pământul lor, ci se năzuiesc să împiedice şi lăţirea calvinismului în aceste sate. Pentru ei era cu mult mai avantajos să rămânem aşa, ortodocşi prigoniţi de stat şi fără putinţa de a ne înălţa câtuşi de puţin capetele, decât să ne convertim la protestantism, să ni se îngăduie şi nouă oarecari uşurări şi să începem a ne simţi şi noi oameni.

Hotărârile Saşilor, aduse pentru exploatarea noastră, care încă în veacul XVI alcatuiam marea majoritate a locuitorilor din pământul crăiesc, devin tot mai drastice. În 1582 oraşul Sibiu interzice Românilor până şi pescuitul în râuri. Şi aceasta fiindcă unii dintre meseriaşii sibieni făceau sport din pescuit.

În veacul XVII în jurul Sibiului se aduce hotărârea că „dacă vreun Valach din Poplaca cojeşte un copac făcându-l să se usuce, va fi spânzurat de creanga copacului; dacă vinovatul nu poate fi prins, comuna Poplaca are să dea alt Valach ca să fie spânzurat în locul lui”.

Tot atunci Saşii din ţinutul Făgăraşului decid: „Dacă turma vreunui Valach trece în imaş oprit şi Valachul se împotriveşte cu arma (bâta!), la dovada martorilor… acest Valach va fi pedepsit cu moartea. Cu moartea va fi pedepsit şi acela care va da foc sau ameninţă să dea foc… Dacă vinovatul a fost slugă şi a fugit, în locul lui va fi omorât Valachul la care slujia”.

Cele mai multe hotărâri le aduc cu gândul de a îmbogăţi pe preoţii şi ţăranii saşi şi de a umili şi sărăci pe bieţii Români ca astfel să-i stăpânească mai uşor. În 28 August 1679 sfatul oraşului Braşov aduce următoarea hotărâre: „Dacă în comuna Râşnov moare un Valach şi nu are copii, pământurile şi averea lui vor fi moştenite nu de neamuri, ci de cel mai apropiat Sas din vecinătate. Acelaş lucru are să se întâmple şi dacă mortul are copii, însă copii sunt căsătoriţi în alt sat, precum şi atunci, când se poate dovedi că pământurile părintelui mort au fost odinioară săseşti”.

Fireşte, Sasul din vecinătate totdeauna putea dovedi cu martori că pământurile mortului n-au fost româneşti.

La sfârşitul veacului XVII locuitorii din Răşinari se plâng către comisarii imperiali dezvăluindu-le toate mişeliile pe care le-au săvârşit Saşii din Sibiu, luându-le cu forţa câmpurile, pădurile şi supunându-i la tot felul de sarcini şi batjocuri:

„Noi satul Răşinari, această plânsoare aducem înaintea Măriilor Voastre, precum a fost hotarul noastru până unde zic „Vadul Muchii” apoi s-au sculat domnii din Sibiu şi ni l-au luat până unde se chiamă de către cetate „Livada Bulgărilor”, şi din sus „Livada Tănaciului” şi au făcut pace faţă fiind domnii 100 de bărbaţi; şi când au făcut acea aşezare şi legătură a fost leatul 1631 Martie 13 zile. Şi noi satul Răşinari ne-am ţinut de legătură şi de pacea care s-a făcut atuncea, iară domnii Sibiului nu s-au ţinut de legătură şi de pace, ce ne-au stricat întâiu scaunul de lege care au fost, judecând 40 de bătrâni juraţi la judecată de moarte şi au mânat călăraşi în pădure şi au tăiat furcile de le-au coborât jos. Şi după aceea s-au pus domnii a stăpâni pădurea în silă şi au zis domnii de la Sibiu către dregătorii noştri: De acum înainte să bage porcii în pădure numai domnii şi 40 de bătrâni şi popii şi morarii; iar noi ne având nici o putere am căutat să-i lăsăm.

Iar după aceea, fiind judeţ mare Frank, şi Sacs lanăş „bulgăr” (consilier al oraşului) ne-au oprit să mai bage Românii din Răşinari porc în pădure şi ne-au luat lunca de fân şi un ştiuc de luncă din sus de către moară… şi pe alt ştiuc de hotar plătim cu bani, luând acestea toate în silă împreună cu morile şi au oprit pe tot omul să nu mai aducă cârciumă în Răşinari, fără numai domnul bulgăr… al lui vin să se vânză…

După aceea, când a fost judeţ mare domnul Taici, acesta a făcut de au luat de la o stână un caş şi un berbece, apoi au luat doi caşi şi doi berbeci de la toată stâna; şi a fost toată vremea aşa. După aceea fiind judeţ mare domnul Bosner şi bulgăr domnul Ţikelea, au lăsat acei doi caşi şi acei doi berbeci de la toată stâna şi au cerut bani de la toate stânile, care făcea suma peste tot fiorinţi 230; şi cerând bani noi n-am voit să dăm, ştiind că sunt ai noştri munţii de moşie. Apoi văzând domnii că nu dăm banii, ne-au prins şi ne-au bătut şi au mânat pe domnul Abraham şi pe domnul Rităr şi domn Lunard, care este judeţ la Miercurea, şi pe domn vaşerbirăul care este acum — fiind atunci hodnogi — şi au prins pe Bucur Hămbăşan, fiind deregătoriu, şi pe Manlu Roman şi pe Bucur Ihora şi pe Aliman Băncilă şi pe Coman Răspop şi pe Bucur Scumpie; şi prin- zându-i au zis către Hămbăşanu: unde-i judele? El a răspuns: nu ştiu — că judele fugise de frică; şi pe acei oameni pe care-i prinsese, i-a băgat în temniţă, bătându-i cât le-a fost voia; şi i-au ţinut prinşi 17 zile şi până n-au dat banii munţilor, nu i-au slobozit de acolo; şi la un om au băgat călăraşii calul în casă şi i-au dat fân pe masă şi nu l-au scos din casă până n-o plătit tot”.

Volniciile acestea sunt apoi tot mai necruţătoare, cu cât Saşii se simt mai ocrotiţi de ocârmuire.

După 1690, când în Ardeal se înstăpânesc definitiv Habsburgii şi dau mare atenţie poporului săsesc privilegiat, siluirile ajung aproape de necrezut. Satele româneşti sunt stoarse de bani. Ţăranii chinuiţi, exploataţi. Mulţi se gândesc la fugă, încât jupanii saşi hotărăsc să ardă pe rug orice român care vrea să treacă graniţa.

În multe locuri Saşii dornici de a pune mâna pe pământurile româneşti alungă cu armata pe Români din satele lor.

În 1751 izgonesc astfel pe toţi Românii din cercul Nocrichului. Bieţii oameni rămân pe drumuri în miezul iernii.

Habsburgii, gândindu-se la o colonizare a Ardealului cu Nemţi din Carintia şi Stiria, trimit în Ardeal în 1754 pe consilierul Seeberg; iar acesta face toate pregătirile necesare. Alege satele, unde ar fi bine să fie colonizaţi Nemţii, şi îndeamnă pe Saşi, să-i izgonească pe Români de acolo. Saşii îndată alungă pe Românii din Slimnic, Şura Mică şi Vurpăr, aproape de Sibiu, nimicindu-le întreaga gospodărie.

În multe ţinuturi abuzurile au dat naştere unor adevărate revolte. Românii din Valea Rodnei în acelaşi an 1754 bătură pe slujbaşii saşi şi se răzvrătiră împotriva administraţiei lor. Iar cu 4 ani mai târziu se plâng cu multă durere împărătesei Maria Terezia că Saşii calcă în picioare toate drepturile dumnezeeşti şi omeneşti, cer dijme şi dări peste dări, cer bani după fiecare vită, zicând că pădurile şi câmpurile sunt ale lor, apoi măresc necontenit sumele acestor dări. „Dacă le place, ori avem ori nu avem de lucru, trebue să plecăm la vânat, căci altfel ne prind şi ne bat… dacă nu poţi plăti, te prind, te leagă, te închid, ridică în toate satele furci de spânzurat, îţi leagă pietre de picioare şi te batjocoresc şi chinuiesc, până ce dai banii… Iau atâta de la noi, cât nu putem da, şi nu vor să ne dea niciodată chitanţe de cât am dat, ci mai vin comisarii, care ne arată răvaşurile unde putem vedea că am dat mai mult decât se cuvenia; iar dacă îi rugăm să ne dea înapoi banii ce i-am dat pe deasupra, ei râd şi spun: vi-i plăteşte crăiasa!”.

Şi asupririle şi izgonirile Românilor din satele lor continuă şi mai departe. În 26 Aprilie 1776 oraşul Sibiu hotăreşte alungarea Românilor din comunele Şura Mare, Hamba, Slimnic, Vurpăr, Noul Săsesc, Caşolţ, Guşteriţa, Bradu şi Roşia Săsească. Cu câteva zile mai târziu bieţii Români din aceste sate sunt cu toţii muritori de foame pe drumuri, iar gospodăria lor ajunge pe mâini săseşti. Se făcură plânsori la ocârmuire, se făcură anchete şi în sfârşit trebui să intervină însuşi guvernatorul, baronul Brukenthal şi să declare că: satele curat româneşti au la pământ şi păduri aceleaşi libertăţi ca şi cele săseşti; de asemenea aceleaşi libertăţi le au şi Românii care trăiesc în unele comune împreună cu Saşii; toţi Românii de pe pământul săsesc sunt pe deplin liberi de a-şi organiza gospodării şi de a-şi face clădiri, după bunul lor plac.

Cu toate acestea Românii nu se mai putură întoarce la vetrele lor decât abia târziu către 1800, când fireşte nu mai erau în viaţă decât vreo câţiva dintre cei izgoniţi.

Nu e astfel nici o mirare dacă şi astăzi poporul cel mai bogat în Ardeal sunt Saşii. În gospodăriile admirabile ale ţăranilor saşi, în averile instituţiilor lor e truda şi sunt lacrimile a sute de generaţii româneşti exploatate mai rău decât nişte cete de robi.

Când în 1792 Românii înaintează împăratului cererea lor „Supplex Libellus Valachorum” şi în dieta de la Cluj e vorba despre Români, Saşii declară cu toată tăria că pe teritoriul regesc Românii nu sunt băştinaşi, ci sunt veniţi din ţările vecine că niciodată n-au avut nici un drept, şi că deci e nemaipomenită îndrăzneală din partea lor să ceară ceea ce nu li se cuvine.

În sfaturile oraşelor săseşti şi mai ales în şedinţele „Universităţii” cu toţii ţipară că orice concesiune li s-ar face Românilor e o primejdie pentru Saşi. Înaintară apoi o mulţime de memorii împăratului, ba scoaseră şi broşuri în Viena ca să combată cererile noastre. Şi năzuinţa lor izbuti: Românii din ţinuturile săseşti şi după revoluţia franceză rămaseră în aceeaşi stare umilită în care erau până atunci.

Când în 1837 episcopul Moga înaintează dietei din Sibiu un memoriu cerând o uşurare pe seama Românilor din pământul săsesc, Saşii nici nu vor să audă de cererile lor, ci aruncă la coş memoriul. În 1842 însă cererea se repetă cu şi mai mare stăruinţă fiind înaintată nu numai de episcopul Moga, ci şi de colegul său unit, episcopul Lemenyi, care afirmau cu mare tărie drepturile Românilor uzurpate de Saşi. „S-ar părea că vrem să împrumutăm soarelui lumină, dacă ne-am apuca să dovedim pe larg dreptul egal al Românilor cu Saşii” — zic episcopii în memoriul lor. Dieta însă e surdă şi de astă dată.

Nici nu putea fi altfel. Ungurii câştigaseră tot mai multă putere, iar Saşii, după vechiul lor obicei căutau să se dea cu cel tare. Până ce curtea de la Viena ţinea în frâu pe Unguri, Saşii erau alături de dânsa. După 1830 însă, când Ungurii începură să se ridice impetuos împotriva Vienei, Saşii trecură de partea acestora. Între ei se născu o legătură strânsă, frăţească, al cărei scop în mare parte era asuprirea noastră.

Anul 1848 aducând egala îndreptăţite a popoarelor, „Universitatea” săsească, nemaiavând încotro, se în voieşte şi ea ca în sfaturile comunale să fie primiţi şi Români, de asemenea ca diferite comune să sprijinească pe preoţii români şi admite ca şi copiii Românilor să poată intra la meserii, dar numai „când vor fi împlinite toate condiţiile de cari atârnă primirea ucenicilor şi îndreptăţirea de a putea fi meseriaş”. Iar condiţiile fiind stabilite de dânşii, era firesc că Românii niciodată nu corespundeau celor ce li se cereau. Ridicarea unei clase de industriaşi români trebuia înăbuşită, deoarece ar fi fost în paguba industriaşilor Saşi.

Când în preajma dietei din Mai 1848 se discuta în toate părţile chestia unirii Ardealului cu Ungaria, iar Românii în adunarea de la Blaj se rostiseră împotriva ei, Saşii ţinură şi ei o întrunire, se înţeleseră să admită unirea şi în şedinţele dietei din 29 Mai votară cu toţii alături de Unguri. Îndată ce însă armatele împărăteşti începură să pătrundă în Ungaria, Saşii părăsiră cu toţii pe Unguri, se declarară credincioşi împăratului şi rămaseră sub aripile ocrotitoare ale generalului Puchner, înrolându-se vreo câţiva inşi în oştire. În vreme ce noi alcătuiserăm legiuni întregi şi susţineam lupte înverşunate pe Mureş şi în Munţii Apuseni, Saşii stăteau frumos pe la casele lor, fără să ştie măcar ce e războiul. Iar drept răsplată pentru această minunată credinţă săseascăîmpăratul după înfrângerea Ungurilor, întări din nou toate privilegiile pe care le avuseră înainte de 1848 şi umplu toate slujbele înalte cu dânşii. Fruntaşii noştri în aceeaşi vreme erau arestaţi şi bătuţi.

Când după războiul cu Italia, în 1859, Viena se simţea slăbită şi căuta o împăcare cu Ungurii, Saşii văzură că de aici încolo viitorul va fi iarăşi al Ungurilor. Căutară deci să se apropie de ei. Văzuseră că pentru privilegiaţi în Ardeal românismul e o primejdie şi de aceea se năzuiră acum să alcătuiască din nou vechea alinanţă împotriva noastră.

În 1860 la serbările săseşti din Bistriţa invitară pe toţi fruntaşii Ungurilor ardeleni, pe conţii Teleki, Bethlen, Eszterhâzy, Bânffy, Miko, ba veni şi fostul ministru, baronul losif Eotvos. Saşii îi primiră cu mare alai, cu avântate discursuri de înfrăţire. Seara aranjară un bal la care se juca „ciardaş” şi vals deopotrivă, ţinură şi unii şi alţii toasturi, sărbătorind împăcarea ungaro-săsească şi închinând pentru o frăţească bună înţelegere în viitor.

Urmările acestei înfrăţiri aveam să le simţim tot noi. În 1867 se făcu împăcarea între Viena şi Unguri şi de atunci încoace Saşii deveniră vrednici ucenici ai ocârmuitorilor ţării. Pe toate terenurile căutară să înăbuşe mişcările noastre în ţinuturile unde locuiam împreună cu dânşii. Cu toţii erau credincioşi dorinţelor lui M. Schenker, care scria pe faţă că datoria Saşilor în viitor e să meargă mână în mână cu Maghiarii.

Dacă ar fi fost cu putinţă, ar fi adus din nou zilele din veacul XVII. Primind însă şi ei unirea cu Ungaria şi păstrându-se legea pentru egala îndreptăţire votată în 1848, îşi pierdură şi ei viaţa lor autonomă. În 1876 „Universitatea” lor, care până atunci era un corp politic, un mare sfat naţional, din care făceau parte toţi fruntaşii oraşelor şi instituţiilor săseşti, se tansformă total. Pădurile şi moşiile ce le stăteau la îndemână alcătuiesc un fond, din care au să susţină şcoli şi biserici în fostul „pământ crăiesc”. Deci din veniturile lor sunt datori să contribuie şi la susţinerea şcolilor şi bisericilor româneşti. „Universitatea” are să chivernisiască aceste averi şi să îngrijească de o împărţire echitabilă a ajutoarelor.

De la 1876 încoace politica lor s-a legat apoi tot mai strâns de politica ungurească, încetează de a mai avea un drum al lor propriu. Le dispare orice simţ de demnitate şi în sufletele conducătorilor lor îşi face lor un reptilism urât, care le cuprinde în câţiva ani întreg poporul. Faţă de Unguri nu mai au nici un fel de rezervă. Nu-i mai interesează decât faptul că Românii se ridică. Cu ochi plini de pizmă urmăresc progresele noastre şi se zbat pe toate cărările să ne stăvilească. Se aliază cu Ungurii, fiindcă îi văd tari şi văd că şi scopul politicei ungureşti e nimicirea noastră. Nu vor să priceapă că înfrângerea noastră, care suntem cel mai puternic element nemaghiar, însemnează înfrângerea principiului naţionalităţilor şi biruinţa supremaţiei volnice a rasei ungureşti, care ne sapă mormântul nu numai nouă, ci şi mult ocrotitului popor săsesc.

Astfel se întâmplă că, în vreme ce neamurile nemaghiare de sub stăpânirea ungurească se apropie între olaltă, se întovărăşesc şi alcătuiesc în parlamentul din Budapesta, un partid „al naţionalităţilor”, Saşii nu numai că nu vor să facă parte din această alianţă, ci intră de-a dreptul în partidele guvernelor ungureşti, susţinându-le toate faptele şi toate planurile de ungurizare. Şi consecvenţi întregului lor trecut, nu intră decât în partidul celor de la putere. Dacă acesta a căzut, Saşii îl părăsesc şi trec la cel care-i urmează. Până ce vechiul partid liberal al „zdrobitorului de naţionalităţi” Coloman Tisza era tare şi conducea ţara, Saşii erau membrii lui. Când partidul căzu şi la cârmă ajunse „coaliţia” partidelor „kossuthisto-independente”, Saşii se alăturară acestei coaliţii. Căci apoi în 1910 vechiul partid liberal învie sub numele de „partid al muncii naţionale” şi sub conducerea contelui Ştefan Tisza, fiul lui Coloman, zdrobi pe kossuthişti şi luă frânele conducerii, jupanii noştri îşi părăsiră iarăşi ortacii şi trecură iarăşi sub aripile calde ale ocârmuitorilor „liberali” de odinioară.

Că toate guvernele căutau să zdrobească pe nemaghiari, asta avea puţină importanţă pentru Saşi. Ei se mulţumeau cu făgăduinţa ce li se făcea: că legile de maghiarizare nu vor fi aplicate faţă de ei. Nu voiau să vază că în realitate această făgăduinţă nu-i altceva decât mărinimia lui Polifem, care-i promite lui Odiseu că nu-l va mânca decât după ce-i va fi mâncat tovarăşii.

În 1890-1894 Saşii ca membri ai partidului liberal aprobă politica de colonizare a Ungurilor în ţinuturile ardelene, precum şi înfiinţarea de către stat a unui fond pentru colonizări de 6 milioane coroane. În 1906-1907 ca membri ai coaliţiei kossuthiste, primesc fără murmur legea de maghiarizare a contelui Albert Apponyi, deşi aceasta ameninţa şcolile lor ca şi pe ale noastre. Pretutindeni unde au crezut că ne pot face rău, au adus servicii guvernelor ungureşti. Nu s-au sfiit nici chiar de denunţări josnice.

În schimbul acestei atitudini de temeneli şi reptilism, guvernele ungureşti le dau apoi, drept bacşiş, diferite ajutoare pe seama şcolilor şi instituţiilor lor de cultură. Astfel în 1912 pentru a-şi ridica o zidire nouă pe seama liceului lor din Braşov, care în clasele V-VIII are abia câte 4-6 elevi, li s-a dat de către stat 400.000 coroane fără a le pune vreo condiţie în vreme ce noi de 10 ani încoace cerem zadarnic un ajutor de 100.000 coroane ca să putem ridica în Braşov o clădire mai încăpătoare şcoalei noastre comerciale de acolo, care are în fiecare clasă peste 50 de elevi şi e silită să se adăpostească într-o casă particulară transformată: cererea nu ne poate fi ascultată decât dacă ne învoim ca jumătate din studii să fie învăţate ungureşte.

Spinarea de gumilastic a Saşilor a fost răsplătită de către Unguri şi cu alte bunătăţi. Astfel guvernele ungureşti le-au dat mână liberă faţă de Românii din ţinuturile săseşti. Iar ei, unde conducerea e în mâna lor s-au purtat faţă de noi cu un şovinism mai brutal chiar şi decât şovinismul Ungurilor. Aceasta mai ales în oraşele Sibiu, Braşov, Sighişoara, Mediaş, Bistriţa, Sebeşul Săsesc şi Orăştie, şi în comitatele Sibiu şi Braşov. Nu este ram de activitate, în care să nu fi căutat ei înăbuşirea sau cel puţin opăcirea propăşirii noastre.

Au făcut înainte de toate tot posibilul ca în ţinuturile unde trăiam împreună cu dânşii, să împiedice dezvoltarea unei clase intelectuale româneşti. Cum comunele, oraşele şi comitatele din Ungaria şi Ardeal îşi au toate organizaţia lor autonomă, cu conducere independentă de guverne, Saşii pretutindeni unde au putere în autonomii au înlăturat fără cruţare elementul românesc. Toate slujbele le-au umplut cu Saşi, toate furniturile, toate întreprinderile li le-au dat lor, fără a ţinea seamă de ofertele adeseori mai avantajoase ale unor întreprinzători români. În Braşov, în Sibiu şi în celelalte oraşe, de la primar până la sergentul din stradă toţi sunt Saşi, presăraţi cu câte un Ungur. Românii nu-s decât măturătorii şi slugile.

În vreme ce Saşilor şi societăţilor săseşti culturale şi sportive li se dau din diferite fonduri ajutoare peste ajutoare, celor româneşti li se refuză orice sprijin. „Universitatea săsească” fiind transformată cu toate averile ei, păduri şi munţi, într-o fundaţiune pentru ajutorarea culturii, şcolilor şi bisericilor din „pământul crăiesc”, ar trebui să împartă în mod echitabil ajutoarele, ţinând seamă de număr. Noi Românii alcătuind două treimi din populaţia acestui teritoriu, ar trebui să primim de la „Universitate” şi ajutoare în această proporţie sau cel puţin într-o măsură egală cu Saşii. Când colo ce se întâmplă? Saşii fac împărţeala cum le vine lor la socoteală; iar drept mulţumire că guvernele ungureşti îi lasă în bună voie, dau celor câteva mii de Unguri venetici de curând în vechiul „pământ crăiesc” o sumă egală cu a Românilor. Astfel din venitele „Universităţii” se dau Saşilor 60%, Românilor care formează 2/3 din populaţie, 20%, iar Ungurilor care sunt abia vreo câţiva funcţionari şi colonişti, alte 20%. În 1908 au primit pentru şcoli şi biserici Saşii 431.320 coroane, Românii 92.400 coroane, iar Ungurii 92.600 coroane.

Au văzut apoi conducătorii saşi că viaţa noastră economică începe să se ridice, la oraşe începe a se ivi o clasă de mici meseriaşi şi negustori români, iar la sate ţărănimea românească deprinsă cu nevoile, muncitoare, nepretenţioasă şi cu casa plină de copii, agoniseşte, cruţă şi cumpără pământ de la Saşii mai domnoşi şi aproape sterpi. Şi-au dat deci toată silinţa să ne stăvilească. În societatea lor au trezit pretutindeni ură împotriva noastră. Au făcut o adevărată organizaţie, al cărei scop e să ne pună piedici. Negustorii şi meseriaşii lor nu primesc ucenici români; şi dacă ici colo câte unul totuşi primeşte, o face fiindcă are neapărată nevoie şi nu găseşte de alt neam. E înţelegere între ei şi în ce priveşte cumpărăturile. Un Sas nu are voie să cumpere de la Român. În comuna Avrig de lângă Sibiu este un mic sanatoriu instalat de biserica săsească din Sibiu în vechiul parc al baronului Bruckenthal. Ei bine, deşi Avrigul are aproape 5.000 de locuitori, care ar putea furniza toate cele necesare acestui sanatoriu, totuşi de la dânşii nu se cumpără absolut nimic, pentru că sunt Români; carne, ouă, untură, zarzavat toate sunt aduse pe preţuri mai mari din cel mai apropiat sat săsesc, Bradu…

Mai înverşunată e lupta pentru pământ. Conducătorii vieţii săseşti vor să împiedice cu orice preţ pe Români de a-şi agonisi pământuri de la Saşi, care au mai mult decât le trebuie. Sub ocrotirea administraţiei, preoţii şi învăţătorii lor au înfiinţat pretutindeni mici bănci, sucursale ale băncilor mari din oraşe, care dând ţărănimii împrumuturi ieftine o feresc de a fi nevoită să-şi vândă Românilor ţarinile. Preoţii umblă chiar din casă în casă sfătuind şi făcând pe fiecare gospodar să jure că niciodată nu-şi va vinde vreunui Român moşioara. Îndată ce un Sas e silit să-şi vândă vreo livejoară cât de mică, banca sau biserica lor i-o cumpără şi i-o lasă şi pe mai departe spre folosinţă, în schimbul unei arende neînsemnate.

Băncile lor susţin lupta din toate puterile. Mijloace băneşti au din belşug probabil şi din Germania – încât biruinţa în anii din urmă le era asigurată. Capitalul băncilor săseşti în Ardeal e doar peste 400 milioane coroane, al băncilor româneşti abia 200 milioane. Deci în vreme ce ei au de fiecare Sas un capital de 2000 coroane, noi avem de fiecare Român decât 50 coroane. Evident în lupta aceasta economică forţele sunt într-o îngrozitoare disproporţie.

Pentru a ajunge şi mai sigur la izbândă băncile şi societăţile săseşti au întemeiat acum vreo 5-6 ani o instituţie financiară centrală „Vorschussverein”, îndreptată direct împotriva noastră. Aceasta cumpără orice pământ săsesc ce este de vânzare, dând preţuri mai mari decât cele mai avantajoase oferte venite din partea vreunui Român. De unde are atâţia bani la dispoziţie, e o taină.

În urma acestei purtări duşmănoase a Saşilor din multe sate bieţii Români ca să poată asigura traiul familiei lor, plecau în America, nenorocindu-se prin fabrici, deoarece acasă nu puteau pune mâna pe o bucată de ţarină ca să-şi câştige cu plugăritul cele de lipsă. După ce deci în decursul vremurilor pământurile ne-au fost răpite prin tot felul de volnicii, acum nu mai avem putinţa de a ni le redobândi nici prin cea mai încordată muncă cinstită!

Ceea ce-i doare încă pe Saşi şi ceea ce pizmuiesc ei la noi, e spornicia. În vreme ce casele româneşti sunt pline de copii, de la 5-6 în sus, ale Saşilor sunt goale în urma sistemului înrădăcinat la dânşii, de a avea un singur copil ca să nu se împrăştie averea. Viitorul e a celor spornici. De aceea la Saşi e la ordinea zilei discuţia asupra sporirii neamului. A fost o adevărată halima în 1911-1912 când societăţile femeilor săseşti au dezbătut această chestie şi în congresele lor generale.

Numărul mic al naşterilor şi teama de copii la femei însă nu pot fi înlăturate prin discuţii şi sfaturi. Numai o reformă completă a concepţiei morale despre viaţă şi despre rostul ei poate înlătura întrucâtva această pacoste.

Conducătorii Saşilor s-au gândit şi ei la colonizări. Un plan al lor era să aducă pe Şvabii din Banat, expuşi ungurizării şi să-i aşeze în satele româno-săseşti din Ardeal, întărindu-şi ţărănimea. Astăzi acest plan a suferit o schimbare. Colonizările se vor face nu aducând pe Şvabii din Banat, care trebuiesc păstraţi şi întăriţi acolo unde sunt, ci aducând Nemţi din Germania, unde e un mare prisos de populaţie. Băncile săseşti din Ardeal au şi pus la îndemâna acestui proiect o sumă de 5 milioane coroane.

În mintea lor războiul de azi a trezit un gând măreţ: de a face din Ardeal un fort al germanismului. Şi desigur înfăptuirea acestei idei va fi susţinută cu toată puterea de instituţiile fincanciare şi naţionale ale Germaniei. Iar rasa germană nu e dintre cele care se apucă anevoie şi se lasă uşor…

Astfel planurile Saşilor au acelaşi scop ca şi ale Ungurilor: înfrângerea noastră. Alianţa lor ne-a făcut şi — cine ştie? — ne va face încă multe zile amare. Şi oricât s-ar părea că Saşii sunt mai de omenie, în realitate în sufletul lor e aceeaşi duşmănie faţă de noi ca şi în sufletul Ungurilor. E furia nebună a stăpânului care vede că fostul său rob a ajuns la o stăricică mai bună şi nu se mai lasă exploatat. De aceea au întrebuinţat şi armele cele mai urâte împotriva noastră.

În 1910 autorităţile lor din Sibiu au făcut ministerului de culte denunţul că în şcolile româneşti din comitatul Sibiului limba maghiară nu se învaţă în măsura cerută de legea Apponyi. Ministerul trimise îndată pe cunoscutul nostru duşman, profesorul Benedek Jancso, să facă cercetare. Acesta, întovărăşit cu multă atenţie de un profesor sas din Sibiu, care-i dădea informaţii, cercetă şcolile cu pricina, se abătu apoi şi pe la cele săseşti şi — precum mi-a mărturisit-o el însuşi rămase adânc scârbit de această mârşăvie săsească: şcolile noastre nu numai că erau pe nedrept învinovăţite, dar mersul învăţământului, isteţimea învăţătorilor, sporul elevilor erau cu mult superioare celor constatate în şcolile săseşti. Profesorul Jancso — spre marea indignare a profesorilor saşi — şi-a spus verde părerea aceasta, şi în raportul său către minister ne-a luat apărarea până şi el, care a scris volume întregi împotriva noastră.

Saşii ne dispreţuiesc şi ne urăsc. Ne-au exploatat veacuri de-a rândul; acum nu le-a mai rămas decât ura. Însă nu ura bărbatului care te priveşte în ochii şi te înfruntă cu hotărâre, ci a reptilei care se târăşte, se mlădie, loveşte pe neaşteptate şi se luptă pe faţă numai când are adânca siguranţă că potrivnicul său e stors de vlagă.

S-au aliat întotdeauna cu duşmanii noştri şi nu ne-au cruţat niciodată, când au avut prilejul să ne lovească.

E bine să se ştie aceste lucruri ca în ceasul socotelilor să poată fi răsplătite!

 (Vasile Stoica, Capitol din cartea „Suferințele din Ardeal”)

Prefaţa autorului

Întâia ediţie a acestei cărţi apăruse în Bucureşti cu puţină vreme înainte de intrarea României în război. în câteva săptămâni fu aproape complet epuizată, în Septembrie 1916 mi se cerea să scot o a doua ediţie. Pe atunci însă eram cu puşca în mână în jurul Sibiului, apoi în munţi, pe Surul, pe Gorganul, la curmătura Coţilor şi la Măgura Racoviţii de Argeş alături de eroii Regimentului 1 Grăniceri. Ceva mai târziu zăceam în spital cu trupul sfâşiat, slăbit de multa pierdere de sânge, şi cu schijă de oţel în plămânul stâng, lângă inimă. Cum să mă fi gândit în acele zile la publicare de cărţi?

Tămăduindu-mă la începutul verii trecute, fui trimis de Guvernul şi Marele Cartier General Român aici în America, unde mă străduiesc să-mi fac datoria conform îndrumărilor ce mi s-au dat. Şi am nădejdea că, nu peste multă vreme voi continua îndeplinirea acestei datorii iarăşi cu puşca în mână, de data asta pe frontul Franţei, alături de o ceată de voinici de ai noştri, dovedind în faţa lumii cu fapte şi cu jertfa propriului nostru sânge adâncul dor de libertate şi dezrobire al Românilor de sub ocârmuirea austriacă şi ungurească.

Pun acum această carte la îndemâna Românilor americani, la îndemâna ostaşilor sau viitorilor ostaşi, actualilor sau viitorilor mei camarazi, şi la îndemâna celor care rămân dorind biruinţă şi sănătate celor ce pleacă. Vor vedea dintr-însa că atât casa domnitoare din Viena, cât şi neamul unguresc, ne-au prigonit întotdeauna cu înverşunare că veacuri de-a rândul suprema lor ţintă a fost, cum este şi astăzi, desfiinţarea noastră şi că o împăcare între Români şi Unguri e cu neputinţă, câtă vreme dăinuiesc actualele graniţe ale Ungariei…

În aranjarea materialului istoric şi social am căutat o astfel de grupare, care să uşureze cât se poate de mult priceperea frământărilor din diferitele veacuri. Conform dezvoltării noastre politice am deosebit epoci în luptele noastre cu ungurismul:

I. De la venirea Ungurilor până la 1526, când în urma înfrângerii de la Mohaci, Ardealul şi părţile lui ungurene se despart de restul Ungariei, transformându-se în principat;

II. 1526-1599, de la întemeierea principatului până la cucerirea lui de către Mihai Vodă Viteazul;

III. 1599-1691, de la uciderea lui Mihai Viteazul până la înlăturarea principilor şi sosirea stăpânirii Habsburgilor în Ardeal;

IV. 1691-1784, de la sosirea Habsburgilor până la revoluţia lui Horia;

V. 1784-1848, de la revoluţia lui Horia până la revoluţia din 1848;

VI. 1848-1867, de la înfrângerea Ungurilor revoluţionari până la împăcarea lor cu împăratul;

VII. 1867-1914, de la ajungerea noastră iarăşi sub biciul şovinismului unguresc până la izbucnirea uriaşului război de astăzi.

Am consultat aproape tot ce s-a scris la noi şi la vecinii noştri asupra chestiunii române din monarhia habsburgică, în deosebi scrierile lui A. Bunea, Eudoxiu Hurmuzachi, E. Brote, Aurel Popovici, ale d-lor R. W. Seton Watson („Racial problems în Hungary”, „Corruption and Refonn în Hungar”), N. Iorga (mai ales admirabila „Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie”), T. Păcăţeanu („Cartea de Aur”), Dr. Onisifor Ghibu („Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria”), I. Slavici („Die Rumaenen în Ungarn”, „Ardealul”) etc, ale istoricilor saşi Fr. Teusch, A. Schuller şi O. Wittslock („Geschcichte der Siebenbuerger Sachsen”, „Hundert Jahre saechsischer Kaempfe „), „Memoriile” lui Iosif Şterca Şuluţiu, ale lui I. Puşcariu şi studiile distinşilor istorici ardeleni Dr. Ion Lupaş şi Dr. Silviu Dragomir. Am adăugat la sfârşit o listă a unor isprăvuri de ale justiţiei şi administraţiei ungureşti. Nu fac nici un comentariu: faptele grăiesc ele destul de lămurit.

Stăpânirea ungurească şi nemţească pentru noi e moarte sigură. Datoria noastră a tuturora în aceste zile fără seamăn în istoria omenirii este, să punem la îndemâna celor ce se luptă pentru dezrobirea noastră, toate puterile de care dispunem. Din jertfele avutului şi sângelui nostru va răsări un neam românesc liber, o Românie puternică, ale cărei hotare, de la apele Nistrului până la pustele Tisei, vor cuprinde pe toţi cei ce vorbesc dulcea noastră limbă românească.

(Vasile Stoica, Washington D. C., 1 Noiembrie 1917)

Despre un mare patriot român, avrigeanul Vasile Stoica

Vasile Stoicaîndeobşte neglijat ori uitat, victimă a holocaustului roşu, aparţine generaţiei de aur a diplomaţiei române din perioada delimitată de cele două Congrese Mondiale ale Păcii din 1919-1920 şi 1946 şi de Tratatele de Pace aferente din 1919-1923 şi 1947. A fost, şi mai mult decât atât, unul dintre reprezentanţii ei străluciţi, un model. Cunoscutul Anuar diplomatic şi consular din 1942 l-a inclus, la rangul miniştrilor plenipotenţiari clasa I în funcţie, în tabloul corpului diplomatic al Ministerului Regal al Afacerilor Străine din Bucureşti alături de Victor Cădere, Vasile Grigorcea, Raoul Bossy, Ion Christu, Gh. Davidescu sau Frederic C. Nanu, cu toţii lansaţi sau activând sub ministeriatele străluciţilor Take Ionescu, I. G. Duca, N. Titulescu, Grigore Gafencu sau Mihai Antonescu1, dintre care, desigur, nici unul nu are nevoie de vreo recomandare. în acelaşi breviar, aflăm şi o notiţă biografică privind activitatea diplomatului Vasile Stoica în care se marcau, cu exactitate, etapele carierei sale printre primii 20 în cadrele Ministerului Regal al Afacerilor Străine al României2.

Vasile Stoica s-a născut la Avrig (Sibiu), la 1 ianuarie 1889. A făcut temeinice studii liceale la Sibiu şi Braşov, iar cele superioare la Budapesta, Paris şi Bucureşti, devenind licenţiat în Litere. A funcţionat iniţial ca profesor la Sibiu, în 1913-1914, apoi ca redactor la cotidianul „Românul” din Arad. Când a izbucnit Primul Război Mondial, tânărul sublocotenent a fost mobilizat în armata austro-ungară, dar, foarte curând după aceea, el a trecut în România, militând, alături de Take Ionescu şi N. Filipescu, în campania filo-antantistă. Om de vastă cultură, poliglot desăvârşit, cunoscând fluent nu mai puţin de 14 limbi străine, Vasile Stoica s-a impus şi ca luptător prin faptă şi scris în acţiunea pentru fondarea şi, după aceea, pentru recunoaşterea internaţională şi consacrarea României Mari3. Aşa după cum ulterior avea să menţioneze, într-o declaraţie păstrată la dosarul său din 1947, el a fost acela care a redactat proclamaţiile către Ţară şi Armată lansate de regele Ferdinand I cu prilejul intrării României, în august 1916, în gloriosul Război al Unităţii Naţionale din 1916-19194. S-a înrolat voluntar în armată, distingându-se în lupte, fapt pentru care a fost decorat cu „Virtutea Militară”. A fost rănit şi operat în mai multe rânduri, la Iaşi, capitala vremelnică a României în 1916-1918. Dar, deja la 5/18 aprilie 1917, potrivit deciziei Guvernului Ionel I. C. Brătianu şi a Marelui Cartier General Român, Vasile Stoica a fost trimis, împreună cu Vasile Lucaciu, preşedintele Ligii Culturale, şi preotul Ion Moţa, în SUA, pentru a prezenta opiniei publice nord-americane adevărul despre acţiunea României în Războiul Mondial5, iar în continuare pentru propagandă în folosul cauzei naţionale şi acţiune pentru reunirea voluntarilor transilvăneni din Lumea Nouă dispuşi să lupte, în cadrul unei legiuni aflate sub drapel american (peste 15.000 de oameni), pe frontul din Franţa. în 1917 şi mai târziu, Vasile Stoica avea să coopereze strâns cu toţi ceilalţi membri ai emigraţiei române, în primul rând Epaminonda Lucaciu, dr. Nicolae Lupu şi Ludovic Mrazec, iar, asupra faptelor petrecute, el avea să stăruie în volumele sale de conferinţe ori de amintiri ca să nu mai vorbim de intensa activitate desfăşurată în calitate de colaborator al unor celebre cotidiane nord-americane („The New York Times”, „The Washington Post”, „The New York Herald Tribune”, „The New Republic”, „The Litteratury Digest” ş.a.). La începutul lunii iulie 1917, Vasile Stoica a fost primit de Robert Lansing, liderul Departamentului de Stat al SUA, şi de N. Baker, titularul Apărării, pentru ca la confluenţa anilor 1917-1918 să efectueze un amplu turneu de conferinţe, un prilej fericit de a angaja discuţii cu fostul preşedinte Theodore Roosevelt6 ori cu unii dintre „monştrii sacri” ai presei nord-americane de la „The Washington Post” şi „The New York Times”. În context, activitatea lui Vasile Stoica a câştigat impuls la începutul anului 1918, atât pentru timpul scurt cât a beneficiat şi de susţinerea Legaţiei României înfiinţate la Washington7, sub conducerea dr. Constantin Angelescu8, dar şi după aceea, stabilind strânse raporturi cu viitori lideri ai Cehoslovaciei, Poloniei sau Serbiei (Thomas G. Masaryk, Ignacyjan Paderewski, H. Hinkovici). Finalmente, contactele au ajuns să fie extinse până la cel mai înalt nivel, inclusiv la Casa Albă, la 20 septembrie 1918, Vasile Stoica fiind primit, o dată cu Masaryk, Paderewski şi Hinkovici, de către şeful executivului de la Washington, nimeni altul decât preşedintele Woodrow Wilson9 , celebrul autor al „Celor 14 puncte” prezentate Congresului la 26 decembrie 1917/8 ianuarie 1918. De altfel, 1918 avea să fie anul marilor împliniri peste Ocean, mai ales în momentul când, în urma străduinţelor sale sistematice şi necontenite, la 22 iunie/5 iulie, s-a fondat Liga Naţională a Românilor din America, al cărei preşedinte a fost ales. Peste puţin timp, la 13 septembrie 1918, Liga avea să fuzioneze cu Comitetul Naţional Român din Transilvania şi Bucovina, fondat deja la Paris, în 17/30 aprilie 1918, sub preşedinţia lui Traian Vuia, transferată apoi dr. Ion Cantacuzino10. După 20 septembrie/3 octombrie 1918, o dată cu formarea la Paris a Consiliului Naţional al Unităţii Române11, diriguit de Take Ionescu şi numeroşi ardeleni (Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Traian Vuia ş.a.), liderii emigraţiei române din America s-au integrat armonios bătăliei generale declanşate pentru triumful României Mari12. De asemenea, alături de dr. N. Lupu, Vasile Stoica n-a încetat demersurile la Casa Albă, pentru a obţine – vizavi de o proiectată Legiune slavă – constituirea unei Legiuni distincte a voluntarilor români din SUA13 şi care, dat fiind finalul ostilităţilor generale dintre 1914 şi 1918, n-a mai ajuns pe frontul din Europa14.

Având în seamă bogata sa experienţă şi rezultatele deosebite obţinute, din momentul în care la 18 ianuarie 1919 s-a deschis Areopagul Păcii, Vasile Stoica a fost convocat, în februarie 1919, la Paris ca membru al Delegaţiei României la Versailles. Invitaţia venea din partea premierului Ionel I. C. Brătianu în persoană, iar acesta l-a numit ofiţerul său de legătură cu delegaţiile britanică şi americană din capitala Franţei. în acest fel, Vasile Stoica a debutat propriu-zis în activitatea diplomatică, care, cu scurte dar motivate întreruperi, avea a se prelungi până în noiembrie 1947, când la Bucureşti, prin impunerea de către comunişti a Anei Pauker la conducerea Ministerului Afacerilor Străine, Centrala a fost dezafectată de… „elementele burghezo-moşiereşti” şi copleşită peste noapte de infuzia de „noi cadre diplomatice”- comunişti români şi minoritari, cu toţii agenţi şi unelte la dispoziţia URSS, puterea ocupantă a momentului în România ca şi în restul Europei Est-Centrale.

O schiţă biografică nepretenţioasă îl reţine pe Vasile Stoica ca fondator al Agenţiei „Rador”, apoi ca director al secţiei din Paris a instituţiei, dar îndeosebi ca secretar de legaţie, cu începere de la 16 iulie 1921, când a pătruns în Ministerul Afacerilor Străine din Bucureşti, iar, în continuare ca ministru al României, succesiv în Albania (1930-1932), în Bulgaria (1932-1936) şi în Ţările Baltice (1937-1939), cel dintâi ambasador român în Turcia (1939-1940), subsecretar de stat la Ministerul Propagandei Naţionale (4 martie-14 septembrie 1940)15, trecut în administraţia Ministerului Afacerilor Străine (după 15 septembrie 1940)16 , pentru ca în perioada martie 1945 – iulie 1946 să fie desemnat Secretar General al Centralei, apoi ambasador la Haga (1946-1947) şi, concomitent, delegat la Conferinţa Păcii de la Paris (iulie-octombrie 1946). Rechemat în ţară la 1 mai 1947, Vasile Stoica nu avea să mai fie trimis în vreo misiune, iar din Centrală, aşa cum am menţionat deja, avea să fie eliminat, o dată cu comunizarea forţată a instituţiei17.

Şi, toate acesta, în ciuda experienţei sale diplomatice enorme, a meritelor sale netăgăduite şi a calităţilor de excepţie probate pe parcursul deceniilor în serviciul ţării. în declaraţia sa la dosar, la care ne-am referit, Vasile Stoica scria astfel despre idealurile fundamentale ale sale şi ale generaţiei sale strălucite:

„Am trăit modest, dar demn, sunt om de caracter şi de linie dreaptă. Mi-am făcut cariera de la coarnele plugului ţărănescpână la celmai înalt grad diplomatic prin muncă, talent şi hărnicie; îmi ador ţara şi poporul meu românesc căruia i-am servit cu devotament neclintit toată viaţa mea. Am fost un pasionat al carierei mele convins că numai cu pasiune poţi realiza o operă atât de importantă”18.

În fapt, alungarea diplomatului din Ministerul Afacerilor Străine, căruia îi dăduse peste un sfert de veac strălucire nu reprezenta altceva decât începutul infernului, pentru el şi pentru atâţia dintre iluştrii săi contemporani, iar în mod concret pentru întreg poporul său. întrucât pentru Vasile Stoica au urmat şase ani de închisoare (1948-1954), trei ani de vremelnică „libertate”, succedată de o nouă condamnare la zece ani temniţă grea (1957). A murit la Jilava, la 27 iulie 195919.

În afară de rezultatele sale remarcabile pe tărâmul activităţii diplomatice, în afară de contribuţiile sale în presă ori de paginile memorialistice tratând epoca primului război mondial, Vasile Stoica a lăsat în urmă-i un bogat şi apreciat fond documentar20, adăpostit în Arhivele Naţionale ale României, Arhiva Istorică Centrală din Bucureşti, unde poate fi investigat cu maximum de folos ştiinţific şi practic21.

Activitatea publicistică a lui Vasile Stoica a fost, fără inutile exagerări, extrem de bogată şi variată. Nefiind posibil, în acest cadru, să detaliem, ne mulţumim a reţine în principal: lucrările consacrate de Vasile Stoica problemei naţionale esenţiale pentru românii de pretutindeni în epoca Primului Război Mondial (vezi, îndeosebi, Habsburgii şi România, Bucureşti, 1915, în colaborare; Suferinţele din Ardeal, Bucureşti, 1916 şi 1917; Bessarabia, Dobrodja, New York, 1919; The Roumanian Question, Pittsburgh, 1919; The Roumanian Nation a Sentry of Western Latin Civilization in Eastern Europe, Pittsburgh, 1919); paginile memorialistice (în America pentru cauza Românilor, Bucureşti, Editura Universul, 1926; O lămurire în legătură cu propaganda noastră în America. Scrisoare scrisă către D-l Anton Bibescu, Ministrul României la Washington, Bucureşti, 1924; Un episod de acum 25 de ani, în „Magazin Istoric”, nr. 12/1992, p. 5-8) şi amplele rapoarte diplomatice (în cea mai mare parte nepublicate) ; sinteza menţionată din 1937 privind Problema propagandei22 şi materialele pregătite la nivelul Ministerului Afacerilor Străine din Bucureşti pentru participarea României la Conferinţa Păcii de la Paris (1946) şi, în sfârşit, dar nu în cele din urmă, articolele diseminate cu maximă dărnicie în paginile presei nord-americane în cursul misiunii din 1917-1918 (Roumanian Question; The Roumanian Nation and the Roumanian Kingdom etc.). Dintre toate acestea, netăgăduit, cea mai distinctă carieră a fost rezervată Suferinţelor din Ardeal, care a înregistrat deja trei ediţii (Bucureşti, 1916-1917 şi Cluj-Napoca, 1994), iar, de data aceasta, graţie iniţiativei mai presus de orice laudă, a Editurii Vicovia din Bacău, sporeşte la cea de a patra. Specificăm că, deja în Prefaţa ediţiei secunde (scrisă pe când autorul se afla în America şi, deci, localizată şi datată precis – Washington, DC, 1 noiembrie 1917), Vasile Stoica a motivat necesitatea cărţii şi i-a explicitat structura, după cum i-a delimitat bibliografia, iar finalmente – descoperind că „faptele grăiesc ele destul de lămurit” – a anexat o amplă cronologie, sub titlul Un mănunchi de isprăvi ale autorităţilor ungureşti. Iunie 1897 – aprilie 1913. în rest, drept concluzie generală, Vasile Stoica observa, cu deplină îndreptăţire pentru acel moment că: „Stăpânirea ungurească şi nemţească pentru noi e moarte sigură. Datoria noastră a tuturora în aceste zile fără seamăn în istoria omenirii este să punem la îndemâna celor ce se luptă pentru dezrobirea noastră toate puterile de care dispunem. Din jertfele avutului şi sângelui nostru va răsări un neam românesc liber, o România puternică, ale cărei hotare, de la apele Nistrului până în pustele Tisei, vor cuprinde pe toţi cei ce vorbesc dulcea noastră limbă românească”.

Erau consideraţii care, în baza unei expuneri sintetice şi atrăgătoare a Suferinţelor din Ardeal ale românilor, sistematizate pe parcursul celor şapte capitole, aveau să se întregească magistral cu aceste premoniţii adeverite integral chiar în cursul anului 1918, marcat de întreitele clipe astrale de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia:

Un lucru de acum încolo e sigur: Ardealul cu toate pământurile româneşti de sub stăpânirea ungurească şi austriacă, cu Banatul, cu Biharia, cu Sălagiul, Sătmarul, Maramureşul şi Bucovina vor fi eliberate şi împreunate cu România de azi, alcătuind astfel laolaltă un mare şi puternic Stat Românesc independent şi democratic. Tratatul, pe care la intrarea sa în război l-a încheiat România cu Aliaţii, înainte de toate cu Franţa, Anglia, Italia şi apoi cu Rusia, şi pe care l-a aprobat în declaraţia sa de război şi marea republică a Statelor Unite din America, garantează Regatului Român stăpânirea tuturor acestor ţinuturi româneşti, iar biruinţa Aliaţilor, ale căror izvoare de muniţii şi de arme, de bani şi de oameni sunt nesecate, e aşa de sigură, precum e sigur că râurile niciodată nu curg în deal spre vârfurile munţilor”!

În concluzie, prin forţa realităţilor surprinse şi semnificaţia mesajului transmis, Suferinţele românilor din Ardeal s-au dovedit şi au rămas o carte mereu actuală, iar, în consecinţă, absolut necesară.

Prof. univ. dr. Gh. Buzatu

Iaşi, 5 ianuarie 2008

1 Vezi Ministerul Regal al Afacerilor Străine al României, Anuar diplomatic şi consular, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1942, p. 78-79.

2 Ibidem, p. 153.

3 ŞerbanN. Ionescu, Who Was Who in Twentieth Century Romania, Boulder-NewYork, Columbia University Press, 1994, p. 275. Este interesant că, în ediţia română a volumului, numele lui Vasile Stoica nu a mai fost reţinut (cf. Şerban N. Ionescu, Dicţionarul panoramic al personalităţilor din România. Secolul XX, Bucureşti, Editura Victor Frunză, 2006).

4 Cicerone Ioniţoiu, Cartea de aur a rezistenţei româneşti împotriva comunismului, I, Bucureşti, Tip. „Hrisovul”, 1995, p. 153.

5 Dinu C. Giurescu, coordonator, Istoria României în date, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 337.

6 Cf. Ion Stanciu, Theodore Roosevelt, Vasile Stoica şi cauza unităţii româneşti, în „Revista de Istorie”, Bucureşti, nr. 12/1988, p. 1 199-1209.

Dumitru Preda, Vasile Stoica, în „Magazin Istoric”, Bucureşti, nr. 12/1992, p. 4-, Traian Rus, Vasile Stoica, în „Transilvania”, Sibiu, nr. 11/1978, p. 32.

7 In perioada respectivă, Vasile Stoica a fost ataşat personalului Legaţiei.

8 Gh. Platon, coordonator, Istoria Românilor, voi. VII/2, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 474. Activitatea Legaţiei a fost de scurtă durată, fiind încheiată în condiţiile intervenţiei negocierilor de pace separată între România şi Puterile Centrale.

9 Gh. Platon, coordonator, Istoria Românilor, voi. VII/2, p. 478; Gh. Buzatu, O istorie a prezentului, Craiova, Editura Mica Valahie, 2004, p. 213. Mai apoi, Vasile Stoica avea să relateze personal întrevederea cu Wilson (cf. 20 septembrie 1918. Cu Prof. Masaryk la Preşedintele Wilson, în „Magazin Istoric”, nr. 12/1995).

10 Dinu C. Giurescu, coordonator, Istoria României în date, p. 347.

11 Fapt remarcabil, Consiliul Naţional, în condiţiile în care România fusese izolată în urma Păcii de la Bucureşti cu Puterile Centrale, avea să fie recunoscut de Puterile Aliate învingătoare în conflagraţia din 1914-1918 – Franţa (12 octombrie 1918), SUA (5 noiembrie 1918), Marea Britanie (12 noiembrie 1918) şi Italia (19 noiembrie 1918).

12 Gh. Platon, coordonator, Istoria Românilor, voi. VII/2, p. 479.

13 Pentru epoca respectivă şi acţiunile desfăşurate a se vedea lucrările memorialistice ale lui Vasile Stoica, George Moroianu, jurnalul dr. N. Lupu, studiile recente şi istoriografia raporturilor româno-americane în timpul Războiului Mondial din 1914-1918 (apud Gh. I. Florescu, editor, Relaţii româno-americane în timpurile moderne. Iaşi, Editura Universităţii

„Al. I. Cuza”, 1993, passim).

14 Cf. Gelu Neamţu, Legiunea românilor americani, 1917-1918, în voi. Relaţii româno-americane în timpurile moderne, p. 143-160.

15 De remarcat că, la 15 ianuarie 1937, Vasile Stoica redactase excelenta sinteză Problema propagandei, nu demult valorificată de noi (Gh. Buzatu, Elena Istrăţescu, Diplomaţie şi propagandă, în Diplomaţie şi diplomaţi români, II, Focşani, 2002, p. 329-345) Gh. Buzatu, O istorie a prezentului, p. 212-226). Reţinem că autorul, în baza experienţei personale şi a analizei fenomenului la nivel global după 1919, releva: „… Necesitatea unei acţiuni pozitive pentru combaterea propagandei duşmănoase în străinătate, pentru răspândirea ştirilor bune despre viaţa şi progresul ţării şi pentru afirmarea şi apărarea drepturilor noastre, pe de o parte, pe de altă parte, necesitatea de a se da opiniei publice a ţării, în vălmăşagul de astăzi, o îndrumare sănătoasă – monarhică şi naţională, democratică şi disciplinată – impune crearea unui organism central viguros, dotat cu personal pregătit şi cu mijloace suficiente, cu menirea şi posibilitatea de a exercita influenţa cerută de interesele naţionale superioare, atât înăuntrul cât şi în afara frontierelor ţării. Nu trebuie să uităm că, dacă este necesar ca presa şi opinia publică din străinătate să fie favorabil informate despre viaţa şi sforţările noastre şi să ne susţină cu căldură, este tot aşa de necesar ca în interiorul ţării presa să fie un mijloc de consolidare şi de disciplinare a vieţii naţionale, un instrument de educaţie şi civilizaţie în serviciul Patriei”

(ibidem, p. 222-223).

16 In vremea Războiului din Est (1941-1944), Vasile Stoica avea să joace un rol predominant în aşa-numita Comisie a Păcii, fondată şi dirijată de Mihai Antonescu, pentru pregătirea materialelor necesare Bucureştilor la forumul mondial ce avea să se întrunească după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial (cf. Gh. Buzatu, România sub Imperiul Haosului, 1930- 1943, Bucureşti, Editura RAO, 2007, p. 340 şi urm.).

17 Cicerone Ioniţoiu, op. cit., p. 153-154.e

18 Ibidem, p. 154.

19 Potrivit certificatului de deces Seria M, nr. 047968, comunicat de d-na Lia Stoica, fiica eminentului diplomat. Un reuşit portret al diplomatului, scris la cel dintâi semnal, fals, al decesului său, în … 1950, a publicat Pamfil Şeicaru. Materialul cuprindea şi amintiri personale. Reţinem din excelentul eseu: „[Vasile Stoica] era din ce în ce mai prins de problemele de politică externă. N. Titulescu îl avea ca un preţios colaborator; fusese însărcinat să urmărească toate publicaţiile ungureşti, cărţi, reviste, ziare, din care făcea fişe cu aceeaşi râvnă cu care odinioară îşi făcea note din lecturile lui literare. Mediul de la Externe nu-1 transformase însă, rămăsese aceeaşi fire deschisă, naturală, o inteligenţă clară, orientându-se cu siguranţă în complexul problemelor internaţionale, ajutat fiind de sârguincioasa lui lectură” (Pamfil Şeicaru, Scrieri din exil, II, Portrete politice, ediţie I. Oprişan, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2002, p. 345).

20 CrisantaPodăreanu, FondulpersonalVasile Stoica, în „Revista Arhivelor”, Bucureşti, nr. 1/1993, pp. 76-82. Filofteia Rînziş, Arhivele personale şi familiale, I, Repertorii arhivistice, Bucureşti, 2001, p. 155. Reţinem numele unora dintre personalităţile cu care Vasile Stoica a corespondat: Ion şi Mihai Antonescu, Constantin Argetoianu, Lucian Blaga, Ionel I. C. Brătianu, Carol al II-lea, Aron Cotruş, PatriarhulMiron Cristea, I. Gigurtu, dr. Petru Groza, Iorgu Iordan, Vasile Lucaciu, Iuliu Maniu, Sextil Puşcariu, Savel Rădulescu, M. Sadoveanu, Gh. Tătărescu, Viorel Virgil Tilea,

N.Titulescu, Al. Vaida-Voievod, Elena Văcărescu, Traian Vuia ş.a. (ibidem).

21 Gh. Buzatu, Elena Istrăţescu, Diplomaţie şi propagandă, în Diplomaţie şi diplomaţi români, II, p. 329-345; Gh. Buzatu, O istorie a prezentului, p. 212-226; „Magazin Istoric”, nr. 12/1992; 10/1994; 11/1994; 12/1994; 1/1995; 10/1995; 10/1996; 11/1996 şi „Revista de Istorie Militară”, Bucureşti, nr. 5-6/1997, materiale valorificate de D. Preda şi, îndeosebi, I. Lăcustă. Pe acelaşi temei, al arhivei personale, istoricul Ioan Opriş pregăteşte o biografie a lui Vasile Stoica.

Pentru excepţii, vezi supra, documentele valorificate în paginile revistei „Magazin Istoric”.

22 Editori: Gh. Buzatu, Elena Istrăţescu.

Sursa: https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Vasile%20Stoica%20-%20Suferintele%20din%20Ardeal.pdf

Nota redacției „Justițiarul”: Materialele de mai sus au fost publicate cu acordul editurii Vicovia.

Oferta de carte a editurii Vicovia – 2017 (actualizata)
Titlu Autor Preț
Ard malurile Nistrului Virgil Gheorghiu 20
Amintiri despre Eminescu Teodor V. Stefanelli 20
Anotimpuri Camelia Damian 8
Arta de a vindeca orice boală fără doctorii și operaţii Louis Kuhne 30
Articole politice Mihai Eminescu 10
Ardealul pământ românesc Milton G. Lehrer 25
Armatele romano-germane din frontul de Rasarit Vladimir Zodian 30
Basarabia romaneasca Al. V. Boldur 20
Bastardul M. C. Delasabar 25
Biblia unui român (poezii) Octavia Gavrilescu 25
Biserica pe roti Nicolae Dabija 20
Cadoul de Crăciun Leta Cucu 2
Cele patru patimi si remediile lor N. Paulescu 20
Cireşe pentru Mareşal loan lachim 25
Continuitatea spirtulului romanesc in Basarbia Nicolae Iorga 22
Controverse: Maresalul Ion Victor Antonescu Marius Lulea 20
Cranii de Lemn Ion Moţa 20
Cu și fără securiști Ovidiu Creanga 30
Din istoria veche a Basarabiei Eugen Statnic 20
Din psihologia poporului roman Dumitru Draghicescu 40
De ce nu iubim Rusia Marius Lulea 20
Doc.privitoare la istoria T,Moldovei in perioada raz, ruso turc 40
Fata din vis Anton Petrovschi Bacopiatra 20
Habsburgii, ungurii si romanii Vasile Stoica 15
Haiducul loviță Valahul M. C. Delasabar 20
Influența evreilor în lume Kevin McDonald 20
Intrebarea cu privire la Paleoniformatica Andrei Vartic 20
Insemnari despre romani K. Marx 10
Istoria evreilor din țerile noastre Nicolae Iorga 8
Istoria ţinutului Herța până în anul 1940 Prof. Dr. loan Murariu 25
Limbă și cultură românească în Basarabia Ion Nuță 20
Maramureșul istoric Ioan Lazu 20
Manifestul Partidului Comunist K. Marx, F. Engels 10
Manifest de unire Nicolae Dabija 25
Maria trecatoarea P-M Beaude 15
Mustul care fierbe Octavian Goga 35
My little furry friends Monica Ligia Corleanca 25
Neam fără noroc sau blestemul lui Zamolxe Alexander E. Ronnet 25
Neamul romanesc in Basarabia Nicolae Iorga 15
O lume noua Miscarea Dacia 25
Ospetele nemuririi Andrei Vartic 25
Orizonturi noi 40
Paravanul dintre actor si rol Andrei Vartic 18
Parintii razboaielor Eugen Statnic 40
Parintele Arsenie Boca un sfant al zilelor noastre Dan Lucinescu 10
Pendulul de la miezul noptii Andrei Vartic 30
Prutul are două maluri Nicolae Dabija 25
Pastorind cu Ahile Ion Iachim 20
Pacostea ruseasca Ion Rusu Abrudeanu 35
Popoare turanice parazitare Nicolae Iorga 10
Poesii vol 1 Constantin George 15
Poesii vol 2 Constantin George 15
Poesii vol. 3 Constantin George 15
Povestea lui Gavril Buzatu, ultimul călău din Moldova Eugen Sendrea 20
Povești cu Barbălungă Ovidiu Creangă 25
Protocoalele inteleptilor Sionului Traian I. Mota 25
Protocolul de la Toronto (6.6.6) Serge Monaste 8
Purificarea Istoriei din oglinda scenei Andrei Vartic 20
Regsire Dispora muzicala Sebastian Craciun 30
Romania, romanii si comunismul Radu Theodoru 30
Săptămâna Roşie Paul Goma 50
Secuii si secuizarea romanilor G. P.-Lisseanu 8
Sclav pe două continente Monica Ligia Corleanca 25
Scrieri,pozii,proza,publicistica…. A.Hajdeu,B.Hajdeu 25
Se duce vara vietii Leonida Lari 25
Silueta si sanatate R.M. Crisan 25
Stiinta expresiei figurii Louis Kuhne 15
„Stoll” si „Haben” Ioan Slavici 15
Stefan cel mare, voievod al Moldovei Al.Boldur 25
Studii istorice asupra Chiliei si Cetatii Albe N. Iorga 35
Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria Dr. Nicolae C. Paulescu 20
Sub puterea destinului I. Lupu 30
Suferinţele din Ardeal Vasile Stoica 25
Talmudul ca profesiune de credinta a poporului israelit B. P. Hasedeu 15
Teofana Ion Lupu 20
Trandafir cusut pe ie (poezii) Viorel Cucu 2
Vals domol in vreme de lacrimi Andtri Vartic 20
Vulpea de Argint Viorel Cucu 10
Versuri Alexei Mateevici 20
Vieţi anapoda Monica Ligia Corleanca 20
Ucenic la iconari Marius Manta 20

Ambasadorul Vasile (Basil) STOICA, ilustru diplomat, scriitor şi publicist de înaltă cultură

                                                          – cronologie –

• Vasile Stoica s-a născut la Avrig , la data de 1 ianuarie 1889, din părinţii Maria şi Gheorghe, ţărani, buni gospodari.

• Şcoala elementară a frecventat-o în localitatea Avrig.

• În continuare a urmat cursurile Şcolii Ortodoxe de la Braşov şi Liceul Unguresc din Sibiu;

• În perioada anilor 1909- 1913 a studiat la Facultatea de Litere de la Budapesta , cu specializări la Paris şi Bucureşti;

• Din anul 1909 a devenit membru al Partidului Naţional Român din Transilvania;

• În octombrie 1913 a devenit preşedintele Organizaţiei culturale „Petru Maior” a studenţilor români din Budapesta;

• În perioada 1913-1914 (întors de la studii) a fost profesor la „Şcoala de Fete” a Astrei din Sibiu. Cunoştea foarte bine limba franceză, engleză, italiană, germană şi maghiară;

• În perioada (scurtă) august-septembrie 1914, a deţinut funcţia de redactor la publicaţia „Românul” de la Arad ;

• Până la trecerea Carpaţilor, în România, V. Stoica a desfăşurat o bogată activitate publicistică la publicaţiile: „Gazeta de Transilvania”, „Tribuna”, „Românul”, „Luceafărul”, „Sămănătorul”, „Ramuri”, „Căsânzeana”, „Foaia interesantă”, „Drapelul” şi „Lupta”;

• Odată cu începerea primului război mondial (1914), V. Stoica a fost mobilizat şi ridicat la gradul de sublocotenent în armata austro-ungară;

• Fiind un luptător pentru unitatea neamului românesc şi în favoarea puterilor Antantei, în toamna anului 1914 a trecut Carpaţii şi a ajuns la Bucureşti , la fel ca şi alţi patrioţi ardeleni: Onisifor Ghibu, Octavian Goga, Vasile Lucaci, Ioan Rusu Abrudeanu, Alexandru Lapedatu, Octavian Tăzlăuanu etc.;

• În această perioadă, Vasile Stoica a acţionat intens pe plan cultural-ştiinţific şi a ţinut conferinţe la Ateneul Român , Sala Dales etc;

• În anul 1915 împreună cu Ioan Rusu Abrudeanu (din Abrud) a publicat „Habsburgii, ungurii şi românii”, iar în anul 1916 „Suferinţele din Ardeal”;

• La data de 1 noiembrie 1917, V. Stoica a fost condamnat la moarte în contumacie, de Curtea Marţială de la Cluj – austro-ungară pentru publicarea lucrărilor respective şi trecerea Carpaţilor;

• Ajuns în SUA a pus bazele la „Liga Naţională a Românilor din America – la Washington”;

• În perioada respectivă tânărul (28 de ani) V. Stoica a depus eforturi deosebite şi a organizat întruniri filoromâneşti în centrele urbane mari din SUA, în colaborare cu importante ziare americane („American Post”, New York Tribune”, etc.);

• În SUA, V. Stoica împreună cu patriotul pr. Vasile Lucaci (Satu Mare) şi pr. Ion Moţa (Orăştie) a avut şi misiunea de a recruta voluntari români, din rândul celor 150 000, transilvăneni şi bucovineni emigranţi în SUA, care să lupte sub drapel american pe frontul Vest-European;

• În acelaşi timp V. Stoica a reuşit să publice o serie de lucrări în limba engleză, prin care prezenta americanilor justeţea cauzei româneşti, care au fost preluate şi susţinute de mari istorici şi scriitori din SUA, precum Frank N. Simonds şi Herbert Adams Gibbons;

• La data de 1 ianuarie 1918 a fost cooptat în rândurile Legaţiei Regale a României din SUA, iar la data de 24 ianuarie 1918, preşedintele Consiliului de Miniştri Ion I.C. Brătianu la numit ataşat diplomatic în SUA;

• La data de 5 iulie 1918, la Youngstown , în cadrul unui mare congres naţional românesc, reprezentanţii a 182 de organizaţii şi parohii româneşti, au hotărât formarea unei singure societăţi, care să-i reprezinte pe toţi românii din Statele Unite, cu denumirea de „Liga Naţională a Românilor din USA”, iar pentru activitatea deosebită desfăşurată pentru Unitatea Neamului Românesc, Vasile Stoica a fost ales preşedinte;

• În ziua de 18 ianuarie 1919, au început la Paris lucrările Conferinţei de Pace, care au durat până la 21 ianuarie 1920.

Pentru calităţile pe care le-a dovedit în perioada 1916-1920, preşedintele Consiliului de Miniştri Ion I.C. Brătianu, l-a solicitat şi l-a inclus ca expert tehnic în delegaţia României la lucrările Conferinţei de Pace de la Paris. Marele patriot transilvănean Vasile Stoica, cunoştea bine problemele istorice, economice, financiare şi spirituale, mai ales în privinţa Transilvaniei.

• În aceiaşi perioadă (1919-1920) a făcut parte din comisiile trimise în SUA pentru buna organizare şi funcţionare a consulatelor româneşti de la Washington şi Chicago şi a înfiinţat un consulat la Pittsburg ;

• Pentru actele de vitejie din timpul războiului şi pentru activitatea deosebită depusă pentru binele şi unitatea neamului românesc, Vasile Stoica a fost decorat cu mai multe ordine şi medalii: Medalia „Voluntar de război 1916-1920 în rang de Mare Ofiţer”; „Virtutea militară”, iar pentru activitatea în diplomaţie a fost onorat cu „Coroana Italiei în rang de Mare Ofiţer” şi ordinul cehoslovac „Leul Alb”;

• În luna februarie a anului 1921, Vasile Stoica s-a întors în ţară iar marele om politic Take Ionescu l-a sfătuit să intre în diplomaţie, dar, a rămas în perioada 1926-1929 în cadrul Ministerului Afacerilor Străine, când a îndeplinit diferite misiuni speciale, la Geneva , Londra, Bruxelles, Paris, Roma, Berlin etc. şi a participat ca expert tehnic la diferite reuniuni ale Societăţii Naţiunilor şi Micii Înţelegeri;

• În perioada respectivă a redactat majoritatea memoriilor istorico-politice înaintate de guvernul român ca răspuns la atacurile ungureşti împotriva României, cu privire la reforma agrară, cu bisericile şi cu şcolile maghiare din Transilvania şi Banat;

• În perioada anilor 1930- 1932 a fost ministru al României în Albania, după care a îndeplinit aceiaşi funcţie în Bulgaria – 1932-1936;

• În anii 1936- 1939 a fost ministru al României în Letonia şi Lituania, iar în continuare în perioada 1939-1940 în Turcia;

• În vara anului 1940 Vasile Stoica a fost numit secretar de stat la Ministerul Propagandei Naţionale într-o perioadă tragică pentru neamul Românesc.

În urma notelor ultimative din 26 şi 27 iunie 1940 România a trebuit să cedeze Uniunii Sovietice, nu numai Basarabia ci şi nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţei.

La data de 30 august 1940, România a fost obligată de asemenea să accepte dictatul de la Viena , prin care ceda Ungariei partea de nord-vest a Transilvaniei, iar la 7 septembrie 1940, România a cedat partea de sud a Dobrogei (Cadrilaterul);

• Marele patriot transilvănean s-a implicat mult în sprijinirea, pe toate căile posibile, a românilor din teritoriile Ardealului de nord, răpit de horthyşti. În acest sens a susţinut apariţia unor publicaţii în străinătate, iar în 22 sept. 1941, a prezentat un referat privind realizarea unei hărţi etnografice, a spaţiului românesc, întrucât, ungurii au întocmit şi răspândit o lucrare cartografică mincinoasă, care conţinea falsuri grosolane, realizate de contele Pal Teleki, prin care se urmărea susţinerea pretenţiilor absurde ale horthyştilor asupra Transilvaniei;

• În perioada anilor 1943-1945 Vasile Stoica a avut o activitate intensă pentru pregătirea materialelor necesare susţinerii intereselor României la viitoarea Conferinţă de Pace. De asemenea fiind recunoscut ca un diplomat de excepţie, a continuat întrevederi cu diplomaţii străini care îşi desfăşurau activitatea la Bucureşti , în folosul viitorului României;

• La data de 9 iulie 1946, Vasile Stoica a fost numit „trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României în Olanda, cu acreditare şi pentru Belgia, ca însărcinat cu afaceri”;

• În anul 1947 a fost rechemat în ţară după care a urmat calvarul Patriotului Vasile Stoica. Apartamentul din Bucureşti i-a fost rechiziţionat de generalul Iacob Teclu de la Ministerul Apărării , casa de bani de la Legaţia română din Haga i-a fost spartă, fiindu-i confiscaţi aproximativ 35000 franci elveţieni, în situaţia în care în ţară nu avea nici o sursă de venit. Intervenţia efectuată la primul ministru Petru Groza, pe care-l cunoştea bine de 37 ani, a fost zădărnicită.

Întrucât nu a putut să plece legal din ţară, în situaţia nou creată împreună cu familia, a încercat plecarea ilegală din ţară la data de 31 martie 1948. fiind prins şi închis până în anul 1955.

În decembrie 1958, Tribunalul Militar Bucureşti l-a condamnat la 10 ani închisoare corecţională, învinuit că a manifestat o atitudine duşmănoasă faţă de ţara sa.(?) Bunurile i-au fost confiscate, iar familia a fost evacuată din imobilul în care locuiau.

• Patriotul român Vasile Stoica care a luptat întreaga viaţă pentru binele Neamului Românesc, a murit la data de 27 iulie 1959 în închisoarea de la Jilava.

Aceasta a fost soarta tristă a unei mari personalităţi a neamului românesc, pe lângă multe altele, care şi-a slujit patria în toate împrejurările şi care a contribuit la făurirea României Mari, şi la apărarea drepturilor ei.

Meritele sale în lupta pentru desăvârşirea unităţii naţionale şi consolidarea Statului Naţional Unitar Român, au fost recunoscute în anul 1970, când, printr-o sentinţă a Judecătoriei Bucureşti, patriotul Român Vasile Stoica a fost reabilitat.

Extrase din lucrarea prof. dr. Robert Stănciugel „Ambasadorul Vasile Stoica ilustru diplomat, scriitor şi publicist de înaltă cultură” de ec. Ion Străjan

Sursa: Justitiarul.ro

ZIUA PORTILOR DESCHISE LA SUBUNITATILE DE POMPIERI DIN BUCURESTI SI ILFOV!

19 aug.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov organizează, sâmbătă, o expoziţie de tehnică şi exerciţii demonstrative privind acordarea primului ajutor, susţinute de pompieri-paramedici, cu ocazia împlinirii a 173 de ani de la înfiinţarea primei formaţiuni de pompieri militari în Capitală. Mai mult, toate subunităţile operative ale pompierilor din Bucureşti şi din Ilfov vor fi deschise pentru public.

Astfel, sâmbătă, între orele 10.00 şi 18.00, este „Ziua Porţilor Deschise” la toate subunităţile operative ale pompierilor din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, pentru oricine vrea să le viziteze.

După-amiază, între orele 17.00 şi 21.00, ISU Bucureşti – Ilfov organizează, în parcurile Carol I (intrarea de la Fântâna Zodiac) şi Alexandru Ioan Cuza (intrarea din strada Liviu Rebreanu), o expoziţie de tehnică, fiind prezentate echipamentele folosite de pompieri pentru stingerea incendiilor, precum şi exerciţii demonstrative privind acordarea primului ajutor medical, susţinute de pompieri-paramedici.

„Aceste activităţi au atât caracter de informare a cetăţenilor cu privire la misiunile şi activităţile desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, cât şi rolul de pregătire a unei conduite preventive în cazul producerii unor situaţii de urgenţă”, spun reprezentanţii ISU Bucureşti – Ilfov.

În data de 18 august 1844, a fost semnat actul de înfiinţare a primei formaţiuni de militari bucureşteni, după ce domnitorul Ţării Româneşti, Gheorghe Dimitrie Bibescu, a creat o unitate militară pentru ajutorul populaţiei şi protejarea acesteia în lupta cu focul. Proiectul de organizare a serviciului public a fost pus în dezbaterea Adunării Obşteşti în data de 8 ianuarie 1844, iar după analize şi modificări în 18 august 1844 a fost semnat actul de înfiinţare a primei formaţiuni de pompieri militari bucureşteni.

SIMONA HALEP,S-A CALIFICAT IN SEMIFINALE LA TURNEUL WTA CINCINNATI!

19 aug.

Simona Halep, locul 2 WTA, s-a calificat în semifinalele turneului de la Cincinnati, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-4, 7-6 (1), pe britanica Johanna Konta, locul 7 WTA, Aceasta a fost prima victorie a româncei în faţa lui Konta în circuitul WTA, din patru partide. Halep a câştigat în acest an în faţa jucătoarei de origine australiană o partidă în Cupa Federaţiei, dispută la Mamaia.

Simona Halep ar fi trebuit să se impună cu uşurinţă, dar a ratat cinci mingi de meci în setul secund, două consecutive la 5-3 şi alte trei la rând, la 6-5. Ea are meritul de a nu-şi fi pierdut cumpătul în momentele dificile, ajutată fiind şi de Darren Cahill, care a intervenit de două ori, şi de a-şi fi ridicat foarte mult nivelul jocului când a fost în criză şi sub presiune

Halep a arătat o altă evoluţie în meciul cu Johanna Konta, superioară faţă de precedentele două partide jucate la Western&Southern Open, cu Taylor Townsend şi cu Anastasija Sevastova. Jucătoarea română a fost mai calmă şi mai concentrată, mai dispusă la efort şi mai inspirată.

Nesusţinută de primul serviciu, aflat la cote alarmante de nereuşită, românca a mizat foarte mult pe retur. În acelaşi timp, ea a cedat iniţiativa, a trimis des mingea pe centrul terenului, pentru a o lăsa pe adversară să deschidă unghiurile. Iar Konta nu a stat pe gânduri, şi-a luat responsabilitatea de a căuta loviturile decisive, dar a greşit mult, chiar din poziţii şi, mai ales, în momente favorabile, la numeroasele mingi de break avute. Când britanica a găsit marginile terenului, Halep şi-a pus în valoare mobilitatea ridicată şi a punctat decisiv.

Konta a fost prima care a rupt echilibrul cu un break, la 1-1. Halep a răspuns cu rebreak, a câştigat din nou pe serviciul adversarei la 3-2 şi a salvat un 0-40 la 4-2, pentru a se distanţa la trei ghemuri pe tabelă. La 5-3, Halep a fost condusă pe propriul serviciu cu 15-40, apoi a avut o minge de set, dar Konta a reuşit break-ul. A fost un moment care părea că-i readuce Simonei Halep starea de irascibilitate arătată în acest sezon american. Dar l-a chemat pe antrenorul Darren Cahill, care a reuşit să o liniştească şi, cu un rebreak, Halep a luat primul set, cu 6-4, după 46 de minute.

Konta a început setul secund câştigând pe serviciul adversarei, dar a continuat să greşească excesiv şi a pierdut următoarele patru ghemuri. Apoi, jocul s-a echilibrat din nou, însă Halep a reuşit să ajungă la 5-3 şi să servească pentru câştigarea partidei. Ea a avut 40-15, dar a irosit cele două mingi de meci, pentru că Johanna Konta a jucat la nivelul cel mai înalt de până atunci şi a străpuns apărarea rivalei. După ce a făcut cadou numeroase puncte, Konta a găsit resurse pentru lovituri excepţionale, egalând la 5 şi conducând în următorul ghem cu 40-15 pe serviciul româncei. Obligată de jocul adversarei şi după ce Cahill intervenise a doua oară, Halep nu a cedat şi şi-a ridicat şi ea nivelul evoluţiei, întorcând soarta ghemului în favoarea ei. A fost un moment care a mai slăbit încrederea Johannei Konta şi Halep a avut 40-0 pe serviciul ei. Penru că Johanna Konta a servit foarte bine, Halep a ratat toate cele trei mingi de meci şi setul a ajuns în tie-break. De această dată, Simona Halep nu a mai iertat şi a câştigat cu 7-1, punând capăt meciului după o oră şi 50 de minute de la start.

Învinsă în sferturi la Wimbledon de Konta, într-un meci ce putea să-i aducă locul 1 WTA , Halep are acum din nou ocazia să lupte pentru a deveni în premieră lider al WTA. Pentru această performanţă, ea are nevoie acum să câştige trofeul la Cincinnati.

În penultimul act, Halep va evolua cu Sloane Stephens, locul 151 WTA, beneficiară a unui wild card. Ele se vor întâlni a doua oară în această lună. La 1 august, românca a învins-o, cu scorul de 7-6 (3), 6-0, pe americancă, în turul al doilea al turneului de categorie WTA de la Washington. Scorul general al întâlnirilor directe dintre ele este de 4-2, pentru Halep.

În cealaltă semifinală vor evolua Karolina Pliskova din Cehia, locul 1 WTA, şi spaniola Garbina Muguruza, locul 6 WTA.

Calificarea în semifinale este recompensată la Cincinnati cu un premiu de 128.330 de dolari şi cu 350 de puncte WTA.

Simona Halep a ajuns anul trecut tot în faza semifinalelor la Cincinnati, când a pierdut, cu 3-6, 4-6, în faţa germanei Angelique Kerber. În 2015, Halep a evoluat în finală, fiind învinsă de Serena Williams, cu scorul de 6-3, 7-6 (5).

„HASTA LA VISTA DADDY JOHANNIS:ACTELE DE TERORISM DIN EUROPA NU-I DESCURAJEAZA PE ROMANI,COZILE LA PASAPOARTE RAMAN GROASE!

19 aug.

Imagini pentru IOHANNIS,POZEImagini pentru IOHANNIS,POZE

La scurt timp după tragedia de la Barcelona, Iohannis, Tăriceanu, Dragnea, Meleșcanu și Carmen Dan au transmis mesaje publice de angajament în continuarea luptei împotriva terorismului internaționa, folosind discursuri înnebunitor de instituționale, într-un limbaj de lemn care nu are scuză în obligațiile limbajului diplomatic.

Se observă în aceste mesaje lipsa oricărei mențiuni referitoare la îngrijorarea lor pentru soarta românilor din țară și străinătate, precum și lipsa unui minim și elementar mesaj de încurajare pentru populația care, cum e și firesc, ar putea avea o oarecare neliniște privind siguranța vieții. Mesajele conducătorilor sunt seci, pietroase, făcute pentru a bifa o reacție diplomatică, nicidecum pentru a manifesta compasiune sinceră și îngrijorare față de fireștile sentimente de teamă ale cetățenilor.

Nu se poate să nu faci legătura între aroganța și nepriceperea de a se exprima a conducătorilor țării și cozile interminabile de la pașapoarte. E ca și cum, mii și mii de români nu mai au nici o așteptare de la liderii lor, au devenit nu doar surzi la ce li se spune ”de sus” și nu mai vor decât să plece din țară, pur și simplu.

Iar faptul că, având de ales între un occident zguduit de atentate și o Românie sigură, românii continuă să aleagă occidentul, arată limpede că ei văd în sărăcie, hoție, corupție și incompetența administrativă din România un pericol mai mare decât în terorism.

Știri Online TV

BALCIUL IPOCRITILOR!

19 aug.

Imagini pentru IOHANNIS,POZE

 

Da, l-am văzut și eu pe Iohannis cuvântând la Ziua Marinei și mi-a prins bine, pentru că am înțeles că, până una-alta, politicienii ar trebui să lipsească de la sărbătorile Statului, ale Națiunii. Ăștia, au ajuns în halul în care, la sărbătorile naționale, nu mai sărbătoresc ce au realizat, ci ce au de gând să facă, ca și cum o nouă promisiune este o nouă sărbătoare. Mie îmi este foarte greu (și nu numai mie, după cum arată studiile de cercetare), îmi este aproape imposibil să găsesc vreun merit sau vreo justificare a prezenței politicienilor la sărbătorilor noastre, în afară de aceea că protocolul o cere. Decât, poate, dacă acceptăm că este normal să sărbătorim dezastre. Fiindcă țara depopulată, e un dezastru, așa cum este și analfabetismul funcțional în creștere, dar și starea generală de sănătate a populației, starea infrastructurii, calitatea serviciilor publice… și altele, și altele. Clasa politică, indiferent de partid, are în portofoliu o lungă listă de dezastre care se întinde pe 25 de ani, ca o dâră rușinoasă lăsată de necinste, incompetență, indolență și politicianism de cea mai joasă speță. Oare ce poate pune un politician român în balanță, atunci când are vrea să compenseze măcar o parte din dezastrele provocate de la, direct sau tacit? Că încă n-am murit? Că încă mai avem voie să arborăm drapelul național? Că încă mai vorbim românește? Mie, unuia, mi-ar plăcea să-l văd, de exemplu, pe un Iohannis, sau un Dragnea (ca să stau în lideri, să nu cobor până la un Daea și un Pop) că, invitat fiind la o sărbătoare națională, se recuză, zicând: ”Mersi, dar nu merit.” Fără acest gest de minimă decență, orice sărbătoare a noastră la care vin autorii haloimisului românesc, nu va fi decât un trist bâlci al ipocriziei.

Călin Georgescu

Director editorial Știri Online TV

MISTERIOASA BRUNETA DELIA DINU NELIPSITA IN MANDATELE PENALULUI TRAIAN BASESCU II INDRUMA PASII CONCETATEANULUI EI DIN SIBIU PENALUL KLAUS WERNER JOHANNIS!

19 aug.

Imagini pentru IOHANNIS ,DELIA DINU,POZE

Nu există eveniment la care să nu fie remarcată o brunetă tunsă scurt care coordonează absolut tot, indiferent de ocazie, îndrumând paşii președintelui României, Klaus Iohannis. Practic, şi pe parcursul mandatelor preşedintelui Traian Băsescu, bruneta misterioasă era de nelipsit. Se numeşte Delia Dinu, are 41 de ani, este Consilier de Stat la Compartimentul Protocol al Administrației Prezidențiale şi are un CV impresionant.

La 28 august 2012, Dinu era adusă în funcția de consilier de stat, iar la 1 iulie 2016 a fost numită consilier prezidențial.Practic este o „moștenire” lăsată de fostul președinte Traian Băsescu pentru actualul șef de stat.

Delia Dinu are un CV extrem de interesant:

A fost decorată de M.S. Regele Albert II al Belgienilor în iulie 2009 cu Ordinul Coroanei în Grad de Comandor, de E.S.

 Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României în decembrie 2009 cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, de Alteţa Sa Eminentisimă Principele Fra’ Matthew Festing, Marele Maestru al Ordinului Suveran Militar de Malta.

În februarie 2013 cu Ordinul Crucea cu placă „Pro Merito Melitensi”, de E.S. Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României în decembrie 2014 cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer, şi de E.S. Domnul Aníbal Cavaco Silva, Preşedintele Republicii Portugheze, iar în octombrie 2015 cu „Ordinul de Merit” în grad de Comandor.

Delia Dinu este licenţiată a Facultății de Drept „Simion Bărnuţiu” Sibiu, 1999 (Universitatea „Lucian Blaga”). A activat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază în perioada 2000-2012. În perioada aprilie 2005 – mai 2008 și-a desfășurat activitatea în calitate de consilier în cadrul Compartimentului Protocol al Administrației Prezidențiale.

În perioada mai 2008 – august 2012 a coordonat Compartimentul Protocol al Administrației Prezidențiale. În  august 2012 a fost numită Consilier de Stat la Compartimentul Protocol al Administrației Prezidențiale. A participat la Conferinţa Globală a Şefilor de Protocol – Washington 2012 și Conferinţa Globală a Şefilor de Protocol – Seul 2014, potrivit bugetul.ro.

DEMISII LA POSTUL ANTENA 3:ADRIAN MANIUTIU SI CARLA DONCIU!

19 aug.

Adrian Măniuțiu, realizatorul Income și Daily Income, pleacă de la Antena 3. Ce va face în continuare?

Noi demisii la postul de televiziune Antena3. De data aceasta, un prezentator a decis să plece de la televiziunea de știri a trustului Intact. Este vorba despre Adrian Măniuţiu, realizatorul şi prezentatorul emisiunii „Income Magazine”. Măniuțiu a explicat, povestind pe larg, motivele pentru care a decis să plece din televiziune după 5 ani. Reamintim că alţi doi jurnalişti, Alina Petrescu şi Felix Rache au demisionat pentru a ocupa funcţii în Guvern.

”Pe scurt: Am plecat de la Antena 3. Altfel, another day at the office… sau?

Pe larg (dar la câte am trăit tot pe scurt e):

COne heck of a ride… Au fost 5 ani senzaționali pentru mine: 10 sezoane de Income, 8 sezoane de Daily, la care mai adaug multe ediții Previziunile Zilei, Proiecte sau Ediții Speciale, mult peste 1.000 de live-uri. Pentru mulți dintre colegii mei din branșă e puțin, pentru mine însă e momentul să iau o foarte scurtă pauză și să trag o gură de aer, mulțumindu-le totodată pentru o experiență extraordinară la care au contribuit atât de mulți oameni.

Încă un angajat de la Antena 3 părăsește echipa! După ce Adrian Mănuțiu, prezentatorul emisiunii Income Magazine, a anunțat că nu mai lucrează la televiziunea de știri, și Carla Donciu, cea care s-a ocupat de zona de comunicare, timp de nouă ani, și-a dat demisia, conform paginademedia.ro.
Carla Donciu a renunțat la comunicarea Antenei 3 pentru a se alătura Greenpeace

Ea a trecut la comunicarea Greenpeace, organizație ce militează pentru protejarea mediului.

Donciu a lucrat din 2008 la Antena 3, timp în care s-a ocupat de diverse proiecte digitale și de parteneriate, precum cel cu ONG-ul WWF, pentru protejarea pădurilor virgine, și cu Festivalul Internațional George Enescu, mai spune sursa citată.

PINALTI IESE DE LA INCHISOARE!

19 aug.

Fostul primar al orașului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, a primit o sentință prin care ar putea fi eliberat condiționat, informează Antena 3.

Decizia nu este una definitivă.

Gheorghe Ștefan se află în penitenciar din octombrie 2016.

El a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a PDL și încă șase ani cu executare în dosarul Microsoft.

TECAU SI ROJER AU FOST ELIMINATI!

19 aug.

Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda) a fost eliminată, vineri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de 1000 de puncte de la Cincinnati.

Tecău şi Rojer au fost învinşi de cuplul Jamie Murray/Bruno Soares (Marea Britanie/Brazilia), cap de serie numărul 3, scor 7-6 (6), 6-4.

Premiul pentru participarea în sferturile de finală este de 37.250 de dolari şi 180 de puncte.

În 2016, Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer au fost finalişti la Cincinnati, fiind învinşi în ultimul act de perechea Ivan Dodig/Marcelo Melo (Croaţia/Brazilia), scor 7-6 (5), 6-7 (5), 10-6.

„DOCTORUL MOARTE”,EXECUTAT SILIT DE FOSTA SA CONCUBINA MIRELA NICOLETA NUNWEILLER!

19 aug.

Mirela Nicoleta, una dintre fetele celebrului fotbalist Lică Nunweiler, este o mamă furioasă. Și are motive temeinice de supărare. De mai bine de un an, tatăl copilului ei, minor, Adrian Murea, fost chirurg la Spitalul de Urgență Profesor Doctor, actualul director al spitalului municipal din Rovinari, nu îi mai plătește pensia alimentară.

Mirela a făcut toate demersurile legale în justiție, ajungând să îl vâneze cu executorii judecătorești pe cel poreclit de presa centrală “Doctorul Moarte”.

Femeia susține că medicul gradat, Murea, are cazierul pătat, în tinerețe fiind condamnat pentru viol. Ea mai confirmă că “Doctorul Moarte” este autorul multor escrocherii și ilegalități în urma cărora a ajuns în atenția procurorilor și ar avea interdicție de intrare pe teritoriul Elveției.

Fosta concubină îl amenință pe Murea cu noi dezvăluiri devastatoare. Adrian Murea nu este la primul dosar penal, chirurgul fiind cercetat, de peste un deceniu, alături de o grupare infracțională, de Direcția Națională Anticorupție (DNA), pentru furtul “Casei Sadoveanu” situată în buricul Capitalei.

Din conviețuirea Mirelei Nunweiler cu chirurgul Adrian Murea s-a născut Nicholas Andrei. Relația celor doi a luat sfârșit în anul 2000, fiica celebrului fotbalist Lică Nunweiler acuzându-l pe fostul concubin, ofițer superior al Ministerului de Interne, poreclit în presa centrală “Doctorul Moarte”, că nu își achită obligațiile față de minor.

În urma unui proces intentat de mama minorului Nicholas, medicul Murea a fost obligat să plătească o pensie alimentară în valoare de 25% din veniturile nete realizate (sentința civilă nr.14171 din 2004). Toate bune și frumoase până când… “În data de 14.09.2016, spitalul Gerota îmi aduce la cunoștință că Murea Adrian și-a suspendat activitatea pe o perioadă de 3 luni, fapt care duce la suspendarea din salariu a pensiei de întreținere pentru Minorul Murea Nunweiler Nicholas Andrei.

În noiembrie spitalul mă anunță că Murea și-a mai suspendat activitatea pentru încă 3 luni. Și tot așa până în 15 martie 2017 când am angajat biroul de executare silită Popa Elena Laura pentru a afla dacă Murea nu își desfășoară activitatea într-un spital privat sau în străinătate”, povestește Mirela.

Dosar penal pentru abandon de familie

În cele din urmă, fosta concubină l-a găsit pe tatăl copilului ei în județul Gorj, în localitatea Rovinari, unde ocupa funcția de director al spitalului municipal. A urmat o serie de solicitări și somații către spital, Primăria Rovinari, casa de pensii și ANAF.

Mirela spune că “în urma numeroaselor solicitări către spitalul Rovinari, în speță către Murea Adrian, acesta a refuzat să pună la dispoziție documentele cerute de executor. În cele din urmă a făcut o declarație în data de 23.05.2017, prin care spune că venitul net obținut este de 12.200 lei și că minorului i-ar reveni suma suma de 750 lei, trimițând un mandat poștal cu această sumă. Această declarație este un fals, deoarece în urma solicitărilor făcute către ANAF și casa de pensii rezultă că Murea Adrian are venituri din salarii de la Rovinari de 12.200 lei lunar. Am solicitat conform drepturilor copilului să plătească pensia retroactiv din data de 14.08.2016. Refuzul lui Murea reiese din altă declarație, făcută de această dată prin intermediul spitalului Rovinari, cum că sunt dispuși să plătească din luna mai, nu retroactiv.”

Mama minorului și-a angajat avocat, apoi a depus plângere penală împotriva lui Adrian Murea. Ca urmare, începând din acest an, chestorul Adrian Murea este cercetat în dosarul nr. 6867/P/2017, deschis în urma plângerii penale înaintate de Mirela Nunweiler pentru săvârșirea infracțiunii de abandon de familie, prevăzută și pedepsită de art. 378 al. 1 lit.c Cod penal.

“Mă constitui parte civilă cu suma reprezentând contravaloarea pensiei de întreținere datorată de numitul Murea Adrian minorului MUREA-NUNWEILER NICHOLAS ANDREI și neachitată la data soluționării acestei plângeri. Voi preciza cuantumul exact al sumei pe parcursul urmăririi penale.”, se arată în documentul înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoriei sectorului 1 București.

Cu ajutorul unui expert contabil, Mirela Nunweiler a calculat 25% din toate veniturile nete obținute de acesta, de când ocupă funcția de mananger al spitalului municipal din Rovinari, suma datorată ridicându-se la 18.500 de lei.

Cazier greu cu viol și interdicție de a intra în Elveția

În aceeași notă, Mirela Nunweiler afirmă că Murea își ascunde proprietățile din comuna Țicleni, moștenite de la tatăl său ( Vasile Murea, ministru Minelor înainte de 1989 și în Guvernul provizoriu Petre Roman, din 31 decembrie 1989, al CFSN, apoi primar al municipilu Târgu Jiu), un apropiat al fostului președinte Ion Iliescu. Mama minorului Murea-Nunweiler Nicholas Andrei spune că va cere cazierul actualului director al spitalului municipal din Rovinari, susținând că acesta a fost condamnat în 1983 la o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu executare pentru viol. La intervenția tatălui său, Victor Murea, Adrian ar fi executat doar 3 ani, fiind eliberat pentru bună purtare în anul 1986. Am aflat din surse apropiate medicului că, datorită anturajului apropiat al fostului președinte Ion Iliescu, care-l vizita deseori la domiciliu, Murea a avut în anii ’90 o intensă activitate în Elveția, primind interdicție de a mai intra în această țară. Murea ar fi călătorit în țara cantoanelor în mai multe rânduri, cu pașaport diplomatic, sub diverse identități, fiind surprins de autorități cu o geanta cu 3 milioane de dolari pe care nu i-a putut justifica.

Și dă-i, și cercetează!

Adrian Murea nu este la primul dosar penal. Conform presei centrale, fostul chirurg, ofițer rezervist al Mininsterului de Interne, a mai fost cercetat în alte dosare penale pentru escrocherii imobiliare, alături de o grupare infracțională care acționa în domeniul imobiliar. Victimele preferate ale infractorilor erau pacienți cu boli în stare terminală ai spitalului MAI, Dimitrie Gerota. Poate cel mai notoriu caz de furt imobiliar comis de grupare este dosarul nr. 21/P/2006, mai cunoscut sub numele de “Casa Sadoveanu”, în care Adrian Murea este cercetat de procurori de peste un deceniu.

Deși DNA refuză să dea informații despre dosarul 21/P/2006, mai cunoscut sub numele de “Casa Sadoveanu”, noi am aflat că cercetarea lui Adrian Murea în acest caz continuă. Au trecut mai bine de 11 ani de când gruparea din care făcea parte chirurgul este cercetată de procurorii DNA pentru că furaseră un imobil situat în strada Barbu Delavrancea nr.47, aparținând omului de afaceri româno-elvețian Dragoș Rișcanu. Aceștia profitaseră de faptul că proprietarul era plecat din țară și folosiseră acte notariale false, emise de un notar din Statele Unite care nu există. Deși, după opt ani procese și cercetări tergiversate, proprietarul de drept, Rișcanu și-a obținut casa în instanță (prin sentința civilă 772/14.04.2011), gruparea infracțională nu a fost încă pedepsită. Ordonanța emisă de magistrați în data de 28.11.2013, specifica faptul că : “ În dosarul 21/P/2006, față de învinuitul Murea Adrian este începută urmărirea penală pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni : infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1,2,3 și 5 C. pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C. pen. ( 3 acte materiale); infracțiunea de uz de fals în formă continuată prev. de art. 291 C. pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C. pen. ( 2 acte materiale ) “. De atunci, magistrații se ocupă cu cercetarea. Fosta concubină a chirurgului, Mirela, este la curent cu aceste informații. Aceasta confirmă că faptele penale ale chirurgului sunt mult mai grave și mult mai numeroase și adaugă la lungul șir al dosarelor unul deschis pe numele lui Murea pentru furtul unui automobil care aparținea fotbalistului Lică Nunweiler, tatăl ei.

“Mai mult de atât, Murea Adrian are dosarul cu furtul mașinii tatălui meu la DNA, de 14 ani, în care nu am primit niciun răspuns.”, afirmă fosta concubină a lui Murea.

DECIZIA TRIBUNALULUI BUCURESTI IN CAZUL OMULUI DE AFACERI NELU IORDACHE!

19 aug.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au amânat din nou, vineri, pronunţarea sentinţei în cazul omului de afaceri Nelu Iordache, trimis în judecată în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrăzii Nădlac – Arad, în care s-a înregistrat un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei în dauna a unei bănci şi a unei firme de construcţii din Spania.

Este a cincea dată când magistraţii Tribunalului Bucureşti amână pronunţarea unei decizii în acest dosar.

Un nou termen a fost stabilit pentru 1 septembrie. Decizia magistraţilor Tribunalului Bucureşti nu va fi definitivă.

În aprilie 2013, Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nădlac – Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind acuzat de delapidare, fals în înscrisuri, spălare de bani şi înşelăciune.

Iordache a fost acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor europene, în formă continuată (61 de acte materiale).

Potrivit DNA, Iordache a folosit suma de 31.519.960 de lei încasată de la CNADNR SA „pentru achitarea unor datorii restante ale societăţii Romstrade SRL, pentru a susţine societăţile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum şi în scop personal, după retragerea unor sume în numerar”, se arată într-un comunicat al procurorilor.

De exemplu, Iordache ar fi folosit aceşti bani pentru achizitia de terenuri în localitatea Adunaţii Copăceni, după ce şi-a obligat o parte dintre angajaţi să semneze mai multe facturi false. „A platit taxe carte funciară şi impozit aferente achiziţionării unui teren în comuna Adunaţii Copăceni, precum şi pentru materiale, lucrări şi servicii de consultanţă şi transport necesare proiectului de construcţie a unui complex în comuna Adunaţii Copăceni”, mai arată procurorii.

În 1 noiembrie 2016, Nelu Iordache a fost trimis în judecată alături de Cristian Mihai Buciu, fost director al Direcţiei operaţionale din Compania Naţională Poştă Română şi Gheorghe Răcaru, la data faptelor administrator ai companiei Blue Air, pentru păgubirea companiei naţionale cu aproape şapte milioane de euro.

Într-un alt dosar, Nelu Iordache este judecat, din mai 2014, pentru fapte de corupţie privind lucrări de modernizare a 148 de kilometri din DN 67C Transalpina, în cadrul unui contract finanţat de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

În acest caz, omul de afaceri este acuzat de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave. Alături de Nelu Iordache sunt judecaţi firma Romstrade şi mai mulţi responsabili de la DRDP Craiova.

FOSTUL FDSNIST,APERIST,FOST PENELIST,ACTUALMENTE ALDIST MELESCANU SI MIGRANTII PE CARE POATE SA-I PRIMEASCA ROMANIA!

19 aug.

Ministrul de Externe Teodor Meleşcanu a declarat, vineri, că România a avansat o ofertă de a primi 1.942 de refugiaţi din Grecia şi Italia, în condiţiile în care în ţara noastră există deja în jur de 700 de refugiaţi.

„Recent, am făcut o ofertă pentru 1.942 de refugiaţi din Grecia şi din Italia, pe care îi putem reloca în România. Avem deja pe teritoriul nostru cam 700 de asemenea refugiaţi, dar pe lângă aceste lucruri vreau să vă spun foarte direct că România participă masiv la operaţiunile din Marea Mediterană pentru oprirea afluxului de refugiaţi şi salvarea celor care se încumetă la asemenea acţiuni”, a declarat ministrul de Externe Teodor Meleşcanu, la Realitatea Tv.

Meleşcanu a mai afirmat că România şi-a exprimat solidaritatea în problema privind refugiaţii, deşi nu a fost de acord cu stabilirea unor cote fixe.

„Evident că problema migraţiei şi a refugiaţilor sunt două categorii distincte. Primii sunt refugiaţi din motive politice, din cauze de război dar există şi o migraţie cu caracter economic, mai ales din ţările cu regimuri eşuate, cu condiţii de viaţă foarte grele. România şi-a exprimat solidaritatea, deşi am mers pe ideea că nu este normal sa avem cote fixe. În acelaşi timp, ne-am manifestat disponibilitatea de a primi un anumit număr de refugiaţi”, a mai spus Meleşcanu.

PRESEDINTELE USA DONALD TRUMP L-O DEMIS PE STEVE BANNON DIN FUNCTIA DE CONSILIER PREZIDENTIAL PENTRU POLITICI STRATEGICE!

19 aug.

Imagini pentru DONALD TRUMP,STEVE BANNON ,POZE

 

Donald Trump, preşedintele SUA, l-a demis pe Steve Bannon din funcţia de consilier prezidenţial pentru Politici strategice, afirmă surse citate de cotidianul The New York Times.

Strategul-şef al lui Donald Trump Steve Bannon şi-a părăsit postul vineri, relatează BBC News.

”A plecat”, a confirmat pentru BBC o sursă apropiată acestui fost consilier de rang înalt de la Casa Albă.

Această plecare are loc în urma unui examinări a secretarului Casei Albe John Kelly.

Lui Bannon, un naţionalist de dreapta şi fostul şef al site-ului Breitbart.com, i se atribuie modelarea campaniei miliardarului republican Donald Trump.

JESSIE J – REAL DEAL!

19 aug.

PINK – WHAT ABOUT US!

19 aug.

%d blogeri au apreciat: