PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR CONTINUATORUL „PARTIDULUI BRATIENILOR” :CREZUL LIBERAL 1923 SI LEGEA LUPTATORULUI LIBERAL -NIHIL SINE DEO!

7 iul.

Trăsătura ce i-a caracterizat întotdeauna pe liberali este integritatea intelectuală, vocaţia publică de a spune adevărul, de a-și ţine cuvântul dat. Prin această calitate liberalii au câștigat, în adâncimea istoriei, respectul și încrederea societăţii românești. Această încredere și acest respect trebuie astăzi recâștigate. Nu atât de un nume, cât mai ales de o atitudine. De o nouă legătură, temeinică și durabilă, între acţiunile și ideile liberale. Și nu este vorba despre idei abstracte. Prin puterea cuvântului și forţa convingerilor democratice, liberalii români au reușit în trecut să mobilizeze clasa mijlocie românească în jurul politicilor de modernizare și europenizare a ţării.

Forţa ideilor liberale rezidă nu atât în valoarea lor filosofică, cât mai ales in realităţile politice și economice pe care aceste idei au fost în măsură să le aducă la viaţă. Partidul în care se reunesc liberalii, a spus Ionel Brătianu în 1914, nu este nimic altceva decât un dispozitiv menit să ţină împreună ideile și faptele. Idei și fapte reformatoare, de natură să transforme realitatea.

Nici un gest nu este mai liberal decât acela de a face ca proiectele politice, oricât de inovatoare ar fi, să se așeze mereu pe soclul oferit de gândirea și acţiunea predecesorilor. De aceea, liberalii au constituit și rămân, în Europa și în România, nu numai o mișcare politică, dar și o forţă culturală. Liberalii români sunt datori faţă de propria lor istorie și faţă de societate să devină promotorii și referinţa unei model de cultură publică a libertăţii.

După exemplul înaintașilor lor din 1923, liberalii români din 2014 construiesc Partidul Liberal Refor­mator prin afir­marea sub formă de crez a următoarelor convingeri:

 • Liberalii cred în autonomia persoanei și în suveranitatea conștiinţei individuale.
 • Liberalii cred că demnitatea umană este măsura tuturor formelor de organizare socială și politică.
 • Liberalii cred că drepturile și libertăţile își au izvorul în natura umană, rolul statului fiind exclusiv acela de a le recunoaște, ocroti și promova.
 • Liberalii cred că nu este cu adevărat liber decât cel care are libertatea de a-și alege drumul în viaţă și își asumă responsabilitatea acestei alegeri.
 • Liberalii cred că individul are întotdeauna întâietate asupra grupului și se opun oricărei forme nivelatoare de colectivism.
 • Liberalii cred că diversitatea alegerilor de viaţă pe care le fac indivizii este temeiul unei societăţi libere, pluraliste și prospere.
 • Liberalii cred că valoarea unei societăţi rezidă în valoarea individuală a fiecăruia dintre cetăţenii săi.
  Liberalii cred că drepturile individuale se referă la ceea ce are dreptul să înfăptuiască fiecare cetăţean, nu la ceea ce se simte îndreptăţit să primească de la alţii.
 • Liberalii cred că proprietatea trebuie să fie rodul muncii, al creativităţii, al energiei și al excelenţei individuale.
 • Liberalii cred că proprietatea privată nu este un scop în sine, ci un mijloc de a proteja și spori libertatea.
 • Liberalii cred că indivizii și nu statul sunt cei care creează avuţia și prosperitatea unei societăţi.
 • Liberalii cred că piaţa liberă și capitalismul sunt instrumentele cele mai juste și mai legitime pentru crearea avuţiei.
 • Liberalii cred că liberalismul nu poate exista fără capitalism, dar și că, în absenţa liberalismului, capitalismul poate produce nedreptate și servitute.
 • Liberalii cred că relaţiile economice dintre indivizi trebuie să fie relaţii de schimb și de cooperare menite să pună în valoare potenţialul și creativitatea fiecăruia, și nu relaţii de dominaţie și de exploatare.
  Liberalii cred că piaţa nu este altceva decât ansamblul de relaţii dintre indivizi liberi care își pun în comun capacitatea de iniţiativă și resursele de creativitate pentru a produce bunuri și servicii necesare societăţii.
 • Liberalii cred că finalitatea oricărei societăţi constă în asigurarea libertăţii și prosperităţii tuturor și a fiecăruia în parte, și nu în uniformizarea proiectelor individuale și a modului de viaţă al cetăţenilor.
 • Liberalii cred într-o piaţă unică la scară europeană, cu potenţialul de a se extinde pe ambele maluri ale Atlanticului, în care libertatea de circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor, capitalului și cunoașterii nu trebuie îngrădită.
 • Liberalii cred că subiectul construcţiei europene este cetăţeanul, nu consumatorul.
 • Liberalii cred că securitatea vieţii și a proprietăţii constituie cea dintâi libertate a cetăţenilor.
 • Liberalii cred că protecţia vieţii și a proprietăţii este un serviciu ce poate fi asigurat mai eficient de către stat decât de către piaţă.
  Liberalii cred că rolul statului în economie este acela de a fi un arbitru imparţial și neutru al competiţiei libere.
 • Liberalii cred că un stat ce impozitează excesiv munca este un stat care descurajează munca.
 • Liberalii cred că o presiune fiscală abuzivă exercitată de stat asupra economiei duce inevitabil la fraudă și evaziune fiscală.
 • Liberalii cred că un nivel scăzut și judicios distribuit al impozitelor și taxelor este metoda cea mai bună de sporire a reţetelor fiscale ale statului, de favorizare a creșterii economice și de creare a avuţiei.
 • Liberalii cred că indivizii și societatea au datoria să-i sprijine, prin intermediul statului, pe acei cetăţeni aflaţi în incapacitatea temporară sau permanentă de a-și asuma răspunderea pentru propria viaţă.
 • Liberalii cred că cei care abuzează de sprijinul social oferit de stat aduc o atingere directă libertăţii și proprietăţii individuale.
 • Liberalii cred că libertatea de gândire, de exprimare și de asociere, ca și libertatea de a întreprinde comportă riscuri ce trebuie asumate individual și ce nu pot fi transferate societăţii.
 • Liberalii cred că riscurile asumate, ca și eșecul unor proiecte individuale, se cuvin privite ca o formă de învăţare și de progres atâta timp cât statul asigură un mediu stabil și predictibil pentru toţi cei dispuși să înfrunte riscul de a întreprinde și de a inova.
  Liberalii cred că datoria fundamentală a statului este aceea de a asigura drepturile și libertăţile individuale, fie ele civile, politice, sociale sau economice.
 • Liberalii cred că a doua îndatorire a statului este aceea de a-i forma pe cetăţeni pentru libertate, responsabilitate și cetăţenie democratică.
 • Liberalii cred că, pentru a guverna bine, statul trebuie să guverneze mai puţin, dar mai ferm.
 • Liberalii cred în separarea funcţională și în controlul reciproc al puterilor în stat; nici o autoritate publică nu poate fi independentă faţă de celelalte și nu se poate sustrage controlul cetăţenilor, care sunt în indiviziune sursa suveranităţii naţionale.
 • Liberalii cred că un stat ce distribuie privilegii și acordă sprijin special de orice natură unor indivizi sau grupuri sociale nu face decât să-și impună dominaţia asupra acestor persoane și asociaţii și să afecteze libertatea și proprietatea tuturor celorlalţi cetăţeni.
 • Liberalii cred că statul nu are dreptul, sub aparenţa unor programe de asistenţă socială, să menţină o parte din cetăţeni într-o stare de servitute și de dependenţă.
 • Liberalii nu cred că se cuvine ca statul să-și asume funcţii și competenţe ce pot fi duse mai bine la îndeplinire de către asociaţii libere ale cetăţenilor.
 • Liberalii cred că nici un interes, oricât de legitim, ce ţine de sfera statului, a colectivităţilor ori a societăţii în ansamblu nu poate servi drept justificare pentru limitarea sub orice formă a libertăţii individuale.
 • Liberalii cred că statul de drept înseamnă atât o guvernare limitată, cât și domnia legii, nu a oamenilor care populează vremelnic instituţiile represive ale statului.
 • Liberalii cred că fenomenul corupţiei poate fi limitat nu numai prin aplicarea imparţială și dreaptă a legii, cât mai ales prin reforma profundă a instituţiilor statului făcută în așa fel încât cetăţenii să le recunoască spontan caracterul just, raţional și benefic atât pentru individ, cât și pentru societate.
 • Liberalii cred că o societate liberă are nevoie de curajul cetăţenilor săi: curajul de a gândi chiar și împotriva curentului, curajul de vorbi chiar și împotriva opiniei majoritare, curajul de a îndrăzni mai degrabă să faci, decât să te plângi că alţii nu fac destul sau ce trebuie.
 • Liberalii cred că nici un individ, grup politic sau instituţie nu are dreptul să se exprime și să acţioneze autoritar în numele unui interes superior al naţiunii sau al poporului.
 • Liberalii cred că totul poate și trebuie supus criticii făcute cu discernământ și responsabilitate.
 • Liberalii cred că pluralismul și diversitatea sunt condiţia necesară și obligatorie a unei societăţi libere.
 • Liberalii cred în progres în toate domeniile acţiunii umane.
 • Liberalii cred că statul și instituţiile sale, ca și organizarea societăţii trebuie mereu reformate.

Cred în Partidul Naţional Liberal, care a sfărâmat jugul turcilor şi a făcut din ţara mică, necunoscută şi pierdută de la gurile Dunării, regatul puternic şi preţuit de toate popoarele lumii.

Cred în Partidul Naţional Liberal, care a dezrobit ţarina strămoşească şi a făcut împroprietărirea, dând iobagului brazda de pământ, pentru care să ştie să trăiască şi pentru care, la nevoie, să ştie să moară.

Cred în Partidul Naţional Liberal, dezrobitor de suflete.

Cred în Partidul Naţional Liberal, care a dat votul obştesc aşezând rânduiala ţării pe temei de dreptate şi a pus în mâna ţărănimii şi a muncitorimii armă a votului pentru apărarea tuturor nevoilor lor.

Cred în Partidul Naţional Liberal, care a scăpat ţara din ghearele hrăpăreţe ale zarafilor străini, întemeind băncile ţărăneşti şi muncitoreşti, care au pus banul Românului în mâinile Românului.

Cred în Partidul Naţional Liberal, care s-a ostenit neîncetat să apere Biserica Strămoşească, păstrătoare de credinţă şi să întemeieze şi să întărească Şcoala, dătătoare de lumină, trezind poporul român, din somnul în care îl aruncase vitregia timpurilor şi purtându-l spre limanul deşteptării.

Cred în Partidul Naţional Liberal, care a stat strajă neclintită lângă averea ţării apărând-o împotriva poftelor nesăturate ale vrăjmaşilor care voiau să robească neamul prin robirea avuţiilor lui.

Cred în Partidul Naţional Liberal, care în vremea marelui război, sub conducerea glorioasă a Măriei Sale Ferdinand I-ul, – dătătorul celei mai sfinte pilde de iubire de ţară – şi prin vitejia şi jertfele ostaşilor neamului, a lărgit hotarele ţării şi a făcut Unirea cea de veci a tuturor Românilor.

Cred în Partidul Naţional Liberal, înfrăţitorul tagmelor, înfrăţitorul tuturor seminţiilor ce trăiesc în hotarele României Mari.

Cred în Partidul Naţional Liberal, liberator de neam.

Cred – şi de aceea ridic ochii mei către Cel de Sus, rugându-mă:
„Dumnezeul meu şi Dumnezeul strămoşilor mei, pogoară harul tău asupra Partidului Naţional Liberal, ajută-l, ca şi până azi, în munca lui şi risipeşte adunarea vrăjmaşilor ce-i stau potrivnici, pentru ca să poată purta mai departe cu izbândă, neamul meu pe drumul propăşirii şi al pacei.”

Legea luptătorului liberal – Nihil Sine Deo

 • Liberalul este om liber şi generos. El luptă împotriva oricărei asupriri şi se jertfeşte pentru întărirea credinţei strămoşeşti, consolidarea şi fericirea Patriei sale.
 • Liberalul este om de onoare şi de cuvant. El judecă orice situaţie în lumina adevărului, iar convingerile sale le împărtăşeşte tuturor, fără ascunzişuri.
 • Liberalul este omul faptelor şi al gândurilor curate. El preţuieşte deopotrivă sănătatea trupească şi sănătatea sufletească.
 • Liberalul se împotriveşte oricăror acte de risipă, de abuz, de favoare, de cruzime sau de distrugere.
 • Liberalul nu face nici o deosebire de rasă, de avere, de clasă socială. El este cuviincios şi îngăduitor faţă de toată lumea, respectând credinţa, munca, experienţa şi avutul altuia.
 • Liberalul este patruns de spiritul de echipă. Ca să poată să comande, el învaţă mai întai să asculte.
 • Liberalul este luptător politic plin de avânt şi sincer democrat. El dispreţuieşte minciuna, reaua credinţă, invidia, patima, dezordinea şi ura.
 • Liberalul este îndrazneţ în cele bine chibzuite. El nu fuge niciodată de răspundere.
 • Liberalul este bun român. El îndeplineşte cu conştiinciozitate îndatoririle cetăţeneşti în ajutorul semenilor aflaţi în nevoie şi primejdie.
 • Liberalul este plin de însufleţire în orice muncă, urmându-şi cu dârzenie ţelul: libertate, dreptate şi – prin proprietate – bunăstare pentru toţi.

INTELEPCIUNE SI ADEVAR

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: